Sestdiena, 20.07.2024 21:01
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 20. oktobris, 2022 09:03

Pedagoģijas studentus aicina pieteikties Ogres novada pašvaldības stipendijai

ogresnovads.lv
Pedagoģijas studentus aicina pieteikties Ogres novada pašvaldības stipendijai
Ceturtdiena, 20. oktobris, 2022 09:03

Pedagoģijas studentus aicina pieteikties Ogres novada pašvaldības stipendijai

ogresnovads.lv

Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, Ogres novada pašvaldība izveidojusi atbalstu jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. To nosaka Ogres novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 21/2022 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām pedagoģijas studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada izglītības iestādēs. Stipendijas piešķirs gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzētajā apjomā.

No 2022./2023. studiju gada stipendijas tiks piešķirtas studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas programmas, pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm, un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ne mazāk kā divus gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina kvalifikācijas ieguvi.

Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

-imatrikulēts studiju programmā;

-no studiju 1. kursa 2. semestra studējošajam nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu un sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums par iepriekšējo studiju semestri nav zemāks par 7 ballēm;

-pēc augstskolas absolvēšanas stipendijas saņēmējs apņemas turpmākos 2 gadus pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves vai 3 gadus pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ieguves strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm.

Stipendiju prioritāri piešķirs studējošajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kurš ir ieguvis vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm, secīgi ievērojot šādas prioritātes:

-augstāks sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums;

-studējošais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

-studējošā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

-studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).

Stipendijai var pieteikties arī studējošie, kuru deklarētā dzīvesvieta nav novada administratīvajā teritorijā, bet prioritāte būs tiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kuri ir ieguvuši vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm.

Lai pieteiktos stipendijai, Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums stipendijas saņemšanai (veidlapa pielikumā) un izziņa no augstskolas par studijām, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri vai 1. kursa 1. semestrī studējošajiem vidējās  izglītības iestādes sekmju izrakstu.

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 21. oktobrim – elektroniski parakstītuar drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese vai Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001.

Iesniegums par studējošā stipendijas piešķiršanu

Iesniegums par studējošā stipendijas piešķiršanu