Svētdiena, 23.06.2024 18:54
Līga
Piektdiena, 1. septembris, 2023 09:48

Pieņem jaunu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā

Leta
Pieņem jaunu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā
Foto - pixabay.com
Piektdiena, 1. septembris, 2023 09:48

Pieņem jaunu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā

Leta

Ceturtdien Ogres novada domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā", aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Lai gan paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme jau tiek piemērota, pašvaldība ir izstrādājusi grozījumus šajos saistošajos noteikumos, lai novērstu situācijas, kad nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un mudinātu nekustamā īpašuma īpašniekus savus īpašumus sakārtot, kā arī lai novērstu situācijas, kad nekustamajā īpašumā veiktā ēkas (būves) būvniecība netiek pabeigta maksimālajā būvniecības termiņā.

Veicot grozījumus esošajos saistošajos noteikumos, Ogres novada pašvaldībai no 2024.gada 1.janvāra būs tiesības aplikt ar NĪN likmi 3% apmērā nekustamo īpašumu, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām netiek uzturētas meliorācijas būves, ūdensteču, ūdenstilpju aizsargjoslas un tauvas joslas, netiek ievērotas būvniecības prasības attiecībā uz patvaļīgu būvniecību un ekspluatāciju, kanalizācijas būvju uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas prasības. Savukārt no 2026.gada 1.janvāra pašvaldība noteiks tiesības aplikt ar NĪN likmi 3% apmērā būvi vai tai piekritīgo zemes vienību, ja ēkas (būves) būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Pašvaldība skaidro, ka tās izstrādātie grozījumi esošajos saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanas kārtību ievieš stingrākas prasības, tai pašā laikā jaunais tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju paradumus uzturēt nekustamos īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicinās būvniecības termiņu ievērošanu, tādējādi sekmējot sakoptāku un drošāku vidi Ogres novadā. Tas, cik ilgi tiks piemērota paaugstinātās NĪN likme, ir atkarīgs no konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieka attieksmes un rīcības.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, NĪN likme 3% apmērā tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Faktu, ka nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, apliecina pašvaldības amatpersonas sastādīts administratīvais akts, uz kura pamata tiek noteikta NĪN likme 3% - paaugstinātā NĪN likmi sāk piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas līdz mēnesim, kad nekustamā īpašuma īpašnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota dokumentācija, kas apliecina attiecīgajā administratīvajā aktā minēto pārkāpumu novēršanu, un to apstiprina pašvaldības nozīmēta amatpersona, apsekojot nekustamo īpašumu.

Pašlaik NĪN piemērošana notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā", tostarp nosakot paaugstinātu NĪN likmi vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un šīm būvēm piekritīgo zemi. Būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, tiek aplikta ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības - vai nu no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai arī no būves kadastrālās vērtības.

Pašvaldība skaidro, ka likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", uz kura pamata izdoti esošie saistošie noteikumi, termina "būvei piekritīgā zeme" saturu neatklāj, tamdēļ ikviena pašvaldība var brīvi interpretēt konkrēto terminu tiesību normu piemērošanas gaitā. Lai nepieļautu viena un tā paša termina piemērošanu atšķirīgā veidā, pašvaldībai nepieciešams noteikt šā termina saturu saistošajos noteikumos, radot skaidru un noteiktu izpratni par šā termina piemērošanu, lai nekustamo īpašumu īpašniekiem NĪN aprēķināšanas brīdī būtu skaidrs, ko īsti šis termins - būvei piekritīgā zeme - nozīmē.

Pašvaldības apstiprinātie grozījumi saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā" termins "būvei piekritīgā zeme" tiek skaidrots, ka būvei piekritīgā zeme ir zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi tiek noteikta šādi: ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šī zemes vienība, savukārt, ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai. Ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.