Piektdiena, 12.04.2024 19:38
Ainis, Jūlijs
Trešdiena, 24. janvāris, 2024 11:17

Pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Ogresnovads.lv
Pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Trešdiena, 24. janvāris, 2024 11:17

Pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Ogresnovads.lv

2023. gada 21. decembrī ir stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26/2023 "Par Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību", kurosnoteikta pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība un nosacījumi, kā tiek izbeigts beztermiņa īres līgums.

Noteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem. Tāpat tajā ir ietverts tiesiskais regulējums gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību. Šis noteikums neattiecas uz pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Paziņojums par nepieciešamību pārslēgt līgumu īrniekiem tiks nosūtīts 3 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža, proti, 2023. gada 21. decembra.

Lēmumus par Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līguma pārslēgšanu pieņem Ogres novada pašvaldības Ogres novada Dzīvokļu komisija, kas ir tiesīga atteikt pārslēgt vai noslēgt īres līgumu, ja:

  • personai attiecībā pret pašvaldību vai tās iestādi ir nenomaksāts parāds;
  • īrnieks, viņa ģimenes loceklis vai cita iemitinātā persona dzīvojamās telpas izmanto īres līgumā neparedzētiem mērķiem;
  • īrnieks, viņa ģimenes loceklis vai cita iemitinātā persona padara pārējām personām dzīvošanu neiespējamu vai būtiski apgrūtinātu;
  • personas vai īrnieka īpašumā vai valdījumā ir likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams divu mēnešu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja īres līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, tas zaudē spēku.

Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu (pielikumā) pašvaldībā. Ja tie netiek pārslēgti, tie zaudē spēku 2026. gada 31. decembrī.

Savukārt īres līgumu, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 10 gadi no noteikumu spēkā stāšanās brīža, tas ir, no 2023. gada 21. decembra.