Pirmdiena, 22.04.2024 09:09
Armanda, Armands
Trešdiena, 14. februāris, 2024 12:07

Pieņemts pašvaldības budžets 2024. gadam

Ogresnovads.lv
Pieņemts pašvaldības budžets 2024. gadam
Trešdiena, 14. februāris, 2024 12:07

Pieņemts pašvaldības budžets 2024. gadam

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 14. februārī deputāti apstiprināja pašvaldības 2024. gada budžetu.
Veidojot Ogres novada pašvaldības 2024. gada budžetu, ievērotas visu pašvaldības darbības jomu intereses un pieejamie finanšu līdzekļi sabalansējot tā, lai pašvaldības iestādes spētu nodrošināt ikdienas funkcijas un pašvaldība, rūpējoties par novada attīstību, varētu gan turpināt iesāktos projektus, gan iespēju robežās uzsākt jaunus, meklējot veidus, kā piesaistīt to realizēšanai nepieciešamo finansējumu.

Izstrādājot budžeta plānu kārtējam gadam, ir noteikti prioritāri veicamie darbi un ievērots pēctecības princips visā novadā kopumā.

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

  • pašvaldības teritoriju attīstība un kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visās novada pilsētās un pagastos;
  • izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un pilnveidošana;
  • sociālo pakalpojumu pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšana.

Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka šis ir viens no smagākajiem budžetiem, jo valsts pakāpeniski deleģē dažādas funkcijas pašvaldībām, nepiešķirot papildu finansējumu, tādejādi atņemot tām finanšu resursus sekmīgai attīstībai. “Citām pašvaldībām ir klājies daudz grūtāk – ir slēgtas iestādes, būtiski samazināts darbinieku skaits. Mēs esam sabalansējuši budžetu, neesam slēguši nevienu iestādi un skolu,” atzīmēja domes priekšsēdētājs un pateicās visiem par ieguldīto darbu.

Ogres novada pašvaldības ieņēmumi

Šī gada pašvaldības budžetā plānoti ieņēmumi 99 330 293 eiro apjomā, salīdzinot ar 2023. gada faktisko izpildi, tas ir par 3,9% jeb 4 056 001 eiro mazāk.

Kopā ar budžeta atlikumu 22 520 038 eiro (to veido projektu realizēšanai paredzētais finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies 2024. gadā, iestāžu un aģentūru ietaupītie līdzekļi, kā arī pašvaldības budžetā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde) un Valsts kases aizņēmumu summu 1 647 456 eiro pieejamo finanšu līdzekļu apjoms ir 123 497 787 eiro.

Nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu un dabas resursu nodoklis.

Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un vērtspapīriem, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, kā arī citi maksājumi pašvaldības budžetā.

Valsts budžeta transfertus veido valsts budžeta finansējums, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim, piemēram, mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai, par darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanas pasākumiem un citi.

Pašvaldības budžeta transfertus veido citu pašvaldību maksājumi par Ogres novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem – par izglītības pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.

Budžeta iestāžu ieņēmumus veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (pašvaldības aģentūru, pilsētu un pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, t.sk. komunālie pakalpojumi, telpu noma, maksa par izglītības pakalpojumiem).

Budžeta iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiek iegūti, izmantojot ārvalstu finansiālu atbalstu, lai 2024. gadā novadā turpinātu NordplusErasmus un Interreg projektu (kopā 6 projekti) īstenošanu.

Valsts kases aizņēmums 2024. gadā pašvaldības budžetā plānots šādiem projektiem:

  • prioritārais investīciju projekts “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā. 1. kārta “Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas Ogrē pārbūve”” – 1 395 000 eiro;
  • projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” EKII - 7/34 – 71 132 eiro;
  • projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” EKII - 7/35 – 181 324 eiro.

Ogres novada pašvaldības izdevumi

Šogad izdevumi plānoti 111 739 361 eiro apjomā – par 3,1 % jeb 3 317 319 eiro vairāk, salīdzinot ar izpildes faktu 2023. gadā.

Izglītībai arī šogad paredzēta lielākā izdevumu apjoma daļa, un tie ir 51 789 827 eiro, kas tiks izlietoti 13 pašvaldības pirmsskolas iestāžu, 18 vispārizglītojošo skolu, 8 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītojamo pārvadājumiem, ēdināšanai, izmitināšanai dienesta viesnīcā, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai. Plānotajos izdevumos ietilpst arī finansējums divu infrastruktūras objektu būvdarbiem – pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Lielvārdē un Kaibalas skolas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi.

Arī šī gada budžetā ieplānots finansējums sociālās stipendijas izmaksai Ogres novada vidusskolu audzēkņiem un stipendijām studējošajiem, kuri studē augstākās izglītības studiju programmās.  

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai budžeta izdevumos ieplānoti 17 572 421 eiro. Tajos iekļauts finansējums mājokļu apsaimniekošanai, siltumapgādes un komunālo pakalpojumu nodrošināšanai, pašvaldības teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai, ielu apgaismošanai un kapu apsaimniekošanai, pašvaldības līdzfinansējums apgaismojuma uzlabošanas projektiem Ķegumā, Lielvārdē un Ikšķilē, finansējums projekta “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā” 1. kārta” realizēšanai (Neatkarības laukuma izveide un tam pieguļošās teritorijas pārbūve), rotaļu laukuma Brīvības ielā 15, Ogrē, izveidei, rotaļu laukumu izveidei novada lauku teritorijās un velotrases (pump-track) izbūvei Madlienā, iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” organizēšanai un pašvaldības Teritorijas plānojuma izstrādei.

Vispārējiem valdības dienestiem plānoto izdevumu apjoms ir 12 740 107 eiro, šajos izdevumos iekļauts finansējums pašvaldības pārvaldes un domes deputātu darbības nodrošināšanai, aizņēmumu procentu maksai un maksājumiem par parāda apkalpošanu, norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par Ogres novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kā arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem.

Izdevumu kategorijā Atpūta, kultūra, reliģija” budžetā ieplānotā finansējuma apjoms ir 10 394 698 eiro, tajā ietverti izdevumi sporta jomai (sporta pasākumu rīkošanai, komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam, kāpšanas sienas (Tornis Ogre) ekspluatācijai un peldbaseina “Neptūns” ekspluatācijai), kultūrai (bibliotēku, muzeju, kultūras centra, kultūras namu un tautas namu, Kultūras un tūrisma pārvaldes un Ogres teātra darbības nodrošināšanai), pašvaldības organizētajām kultūras aktivitātēm, dekorēšanai svētkos, sabiedrības iniciatīvas projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) organizēšanai, apraides un izdevniecības pakalpojumiem, Ķeguma un Tomes dienas centru darbības nodrošināšanai, ēkas “Viļņi”, Ķeipenē, pārbūvei, būvprojekta “Muzikālais teātris” izstrādei un reliģisko draudžu atbalstam sakrālā mantojuma saglabāšanai. 

Sociālajai aizsardzībai plānotā finansējuma apjoms ir 10 304 256 eiro – tie ir izdevumi bāriņtiesas, sociālā dienesta un pansionāta “Madliena” darbības nodrošināšanai, pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm (personām), sociālā dienesta asistentu pakalpojumiem, sabiedrisko organizāciju atbalstam, Jauniešu garantijas projektam “PROTI un DARI!”, finansējums Interreg Igaunijas – Latvijas projektam personu ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā, kā arī ERAF projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” īstenošanai un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.

Ekonomiskajai darbībai izdevumos ieplānoti 5 059 198 eiro, kas tiks izlietoti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un remontiem, būvdarbu pabeigšanai Lielvārdes pilsētas Rembates ielas un Meža ielas posmos un Strēlnieku prospekta Ogrē pārbūves darbu pabeigšanai.  

Šajos izdevumos ir paredzēts finansējums uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas pasākumiem, Ogres novadnieka kartes darbības nodrošināšanai, novada būvvaldes darbības nodrošināšanai, projektu pieteikumu izstrādei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, lai nodrošinātu pašvaldības dalību investīciju projektu programmās, tūrisma darba organizēšanai, novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” un Kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” darbības nodrošināšanai.  

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumos ieplānoti 2 279 362 eiro, t.sk. 2 145 357 eiro pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un 29 040 eiro atskurbtuves pakalpojumiem (šos pakalpojumus pašvaldības policija pēc pārcelšanās uz jaunajām telpām nodrošinās saviem spēkiem, neizmantojot ārpakalpojumu, kā tas bija līdz šim, līdz ar to šī pakalpojumu izmaksas samazināsies).

Vides aizsardzībai budžetā paredzēts finansējums 1 436 031 eiro apjomā, kas tiks izlietots ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai un projektā “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” paredzēto darbu pabeigšanai.

Veselībai paredzēto izdevumu apjoms ir 129 461 eiro, kas tiks izlietots ģimenes ārstu praksei Lielvārdē un Mazozolu pagastā 38 257 eiro, kā arī ES projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” īstenošanai un veselības veicināšanas pasākumiem.

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2024. gada budžeta izdevumos iekļauti 7 117 370 eiro aizņēmumu pamatsummas atmaksai.