Ceturtdiena, 18.04.2024 05:07
Jadviga, Laura
Piektdiena, 5. augusts, 2022 10:25

Regulāri jāveic zāles pļaušana un īpašumam piegulošās teritorijas kopšana

ogresnovads.lv
Regulāri jāveic zāles pļaušana un īpašumam piegulošās teritorijas kopšana
Piektdiena, 5. augusts, 2022 10:25

Regulāri jāveic zāles pļaušana un īpašumam piegulošās teritorijas kopšana

ogresnovads.lv

Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā ar 2021. gada 30. jūniju beidza pastāvēt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības, tās apvienojot. Ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota Ogres novada pašvaldība.

Tomēr kopdzīve jaunizveidotajā novadā nesākās uzreiz 1. jūlijā, kad savu darbu uzsāka 5. jūnijā ievēlētā novada pašvaldības dome, – sākās reorganizācijas process, veidojot pārvaldes struktūru, konsolidējot budžetu, izstrādājot jaunus pašvaldības normatīvos aktus, kā arī veicot citus pasākumus pašvaldības funkciju nodrošināšanā visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Likuma “Par pašvaldībām” 43.pants nosaka, kādos jautājumos pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošo noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, t.sk. jautājumā par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Šobrīd izstrādes procesā ir jauni saistošie noteikumi par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu Ogres novadā, bet līdz to pieņemšanai un spēkā stāšanās brīdim katrā vēsturiskā novada teritorijā darbojas šo novadu pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi šeit:

Saistībā ar teritoriju kopšanu vasaras periodā aktuāls ir jautājums par zāles pļaušanu – bieži vien paši nekustamā īpašuma īpašnieki, faktiskie vai tiesiskie valdītāji vēršas pašvaldībā, lai noskaidrotu pieļaujamo zāles garumu.   

Bijušajā Ķeguma novadā saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā (neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa), kas atrodas Ķeguma pilsētā, pagastu centros un ciemu blīvi apdzīvotās vietās, zāle katru gadu jānopļauj līdz 23. jūnijam, nākamreiz – līdz 15. septembrim. Zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus.

Arī bijušajā Ikšķiles novadā zālājs pilsētas un ciemu teritorijās jāpļauj, nepieļaujot zāles garumu virs 20 cm. Saistošie noteikumi gan neparedz konkrētus termiņus, kad zāles pļaušana būtu veicama – svarīgi ir uzraudzīt zāles garumu un neļaut tai izaugt garākai par noteikto centimetru daudzumu.

Bijušajā Lielvārdes novadā saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām pilsētas teritorijā  zāles pļaušana jāveic regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm.  Arī ciemos un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām zāle jāpļauj regulāri, taču zālei šajās teritorijās atļauts augt garākai nekā pilsētā – līdz 30 cm. Savukārt attiecībā uz zālienu (zāliens – augsnes virskārtu ar saknēm un dzinumiem blīvi cauraugušu graudzāļu intensīvi kopts segums) prasības ir stingrākas – zāle tajā drīkst augt tikai līdz 15 cm.

Bijušajā Ogres novadā saistošie noteikumi paredz regulāru zālāja pļaušanu, nepieļaujot zāles garumu virs 20 cm.

Saistībā ar teritoriju kopšanu aktuāls ir arī jautājums par īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu. 

Bijušā Ķeguma novada teritorijā spēkā esošie saistošie noteikumi noteic, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam, vai apsaimniekotājam īpašuma piegulošā publiskā lietošanā esošās teritorija ir jāuztur kārtībā līdz gājēju ietvei.

Savukārt bijušajā Ikšķiles novadā, ja nekustamajam īpašumam pieguļ publiskā lietošanā esoša iela, ceļš un/vai ietve, ir jānodrošina pieguļošās publiskās vietas sakopšana līdz ielas vai ceļa brauktuves tuvākajai malai paralēli nekustamā īpašuma robežai, ieskaitot ietvi un iebrauktuvi, bet ne vairāk kā 10 metru platā joslā.

Bijušajā Lielvārdes novadā nekustamajamīpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, veicot: regulāru grāvju un caurteku kopšanu, nepieļaujot to aizdambēšanos un atkritumu, būvgružu, zaru, lapu, akmeņu u.c. priekšmetu uzkrāšanos; regulāru zālāja nopļaušanu; koku un krūmu gar ielām un gājēju ietvēm, kur tiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu redzamība un pārvietošanās, apzāģēšanu un savākšanu, sauso un bojāto koku un krūmu zaru izzāģēšanu un savākšanu.

Bijušajā Ogres novadā nekustamā īpašuma īpašniekam, faktiskajam vai tiesiskajam  valdītājam ir pienākums nodrošināt īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošas teritorijas (t.sk. gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu tādā platībā, kas nav lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības; ir jāveic arī grāvju, caurteku un zālāja sakopšanu, tajā skaitā regulāri jāpļauj zālājs.

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Par pārkāpumiem saistībā ar zāles pļaušanu un publiskā lietošanā esošo teritoriju sakopšanu bijušā Ķeguma novada teritorijā var tikt izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods līdz 15 naudas soda vienībām jeb 75 eiro. Bijušā Lielvārdes novada teritorijā par saistošo notikumu neievērošanu personai var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām jeb 350 eiro un juridiskai personai līdz 200 naudas soda vienībām jeb 1000 eiro. Savukārt gan bijušajā Ikšķiles, gan bijušajā Ogres novadā persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām jeb 350 eiro fiziskai personai un līdz 280 soda vienībām jeb 1400 eiro juridiskai personai.

Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ogres novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija.