Svētdiena, 16.06.2024 21:18
Justīne, Juta
Otrdiena, 7. februāris, 2023 09:05

Rīkos Lielvārdes Kultūras centra kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoli

ogresnovads.lv
Rīkos Lielvārdes Kultūras centra kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoli
Otrdiena, 7. februāris, 2023 09:05

Rīkos Lielvārdes Kultūras centra kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoli

ogresnovads.lv

Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs informē, ka Lielvārdes Kultūras nama telpas 116,73 m2 platībā iepriekš tika iznomātas ar mērķi kafejnīcas ierīkošanai un uzturēšanai. Kafejnīcas telpas šobrīd netiek izmantotas, jo līgums ar iepriekšējo nomnieku tika izbeigts 2022. gada decembrī, un tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Lai telpu uzturēšanas izdevumi nebūtu jāsedz no pašvaldības budžeta, ir lietderīgi kafejnīcas telpas nodot iznomāšanai ar mērķi ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ar nosacījumu, ka nomniekam jānodrošina kafejnīcas darbība iznomātāja rīkoto publisko pasākumu laikā saskaņā ar iznomātāja ikmēneša pasākumu plānu.

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs un nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Ņemot vērā minēto informāciju, Ogres novada pašvaldības dome 27. janvārī pieņēma lēmumu iznomāt uz 5 gadiem Lielvārdes Kultūras nama kafejnīcas telpas, nomnieku noskaidrojot izsolē. Telpu nosacītā nomas maksa noteikta 3,80 eiro par katru kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, papildus maksājot telpām piesaistītās zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām. Telpu nomas mērķis – kafejnīcas ierīkošana un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Lēmums paredz, ka telpu nomas tiesību izsoli organizēs Pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.