Piektdiena, 12.04.2024 19:52
Ainis, Jūlijs
Pirmdiena, 3. oktobris, 2022 12:08

SIA "Zelta Liepa Debesu Bļodā" palielina pamatkapitālu

ogresnovads.lv
SIA "Zelta Liepa Debesu Bļodā" palielina pamatkapitālu
Pirmdiena, 3. oktobris, 2022 12:08

SIA "Zelta Liepa Debesu Bļodā" palielina pamatkapitālu

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 29. septembrī dome pieņēma lēmumu palielināt SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” pamatkapitālu, palielinot Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības kapitāla daļu skaitu, un piešķirt uzņēmumam pašvaldības finanšu līdzekļus sabiedrības darbības nodrošināšanai.

Mērķis - radīt sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi pašvaldības pienākums ir radīt darba iespējas arī sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām. Tas ir stratēģiski svarīgs pakalpojums pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. Jau 2018. gada sākumā Ogres novada pašvaldība pauda gatavību novadā radīt sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi, uzsverot, ka būtiski šo ieceri īstenot sociālās uzņēmējdarbības veidā sadarbībā ar novada sociālajām institūcijām, sniedzot iespēju jaunajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt profesiju, strādāt un nopelnīt iztiku. Jauniešiem, kuri atbilst kādai no sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju mērķu grupām, ir īpaši svarīgi apgūt profesiju un strādāt savā novadā, būt līdzvērtīgiem un ikdienā iekļauties sabiedrībā. Turklāt iespēja nopelnīt iztikas līdzekļus vienlaikus ir iespēja uzlabot viņu sociālo un ekonomisko stāvokli, iegūt finanšu līdzekļus studijām, kļūt patstāvīgākiem.

Rīko konkursu sociālajiem uzņēmumiem

Lai īstenotu šo mērķi, Ogres novada pašvaldība 2019. gadā rīkoja atklātu konkursu par telpu Brīvības ielā 18, Ogrē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam, papildus izvirzot prasības par jauniešu vecumā līdz 28 gadu ar īpašām vajadzībām nodarbināšanu šajās telpās. Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām, Ogres novada pašvaldības dome 2019. gadā noslēdza patapinājuma līgumu ar SIA “Bļoda.lv” par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēkā “Pie zelta liepas” kafejnīcas darbībai.

Diemžēl uzņēmums neattaisnoja pašvaldības ieceri par sociālo uzņēmējdarbību pašvaldības piešķirtajās telpās, tika pārkāpti līguma nosacījumi, kā arī nebija veikti maksājumi, turklāt saņemtas sūdzības gan par pakalpojuma kvalitāti, gan personu ar invaliditāti nodarbināšanu, tāpēc 2021. gada 2. maijā Ogres novada pašvaldība izbeidza starp pašvaldību un komersantu noslēgto patapinājuma līgumu.

Vēršas pašvaldībā ar ierosinājumu iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Atkārtota konkursa rezultātā pašvaldība 2021. gada 9. jūnijā noslēdza patapinājuma līgumu ar sociālo uzņēmumu SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” par telpām Brīvības ielā 18, Ogrē, tādējādi Ogres novadā atkārtoti radot darba vietas personām ar īpašām vajadzībām. 2022. gada maijā komersants vērsās pašvaldībā ar ierosinājumu tai iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā, lai saglabātu iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju mērķu grupām apgūt profesiju un strādāt savā novadā, tādējādi saglabājot pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

Pieņem lēmumu iegūt uzņēmuma kapitāldaļas

Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 26. maijā pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības iegūšanu SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” (reģistrācijas Nr. 40203310059), saskaņā ar kuru pašvaldība lēma iegūt visas kapitāla daļas SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” vairāku mērķu īstenošanai:

-nodrošināt dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, atbilstoši to spējām un kvalifikācijai;

-veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām;

-nodrošināt apmācības iespējas potenciālajiem darba devējiem darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu;

-nodrošināt izpratni par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība, u.c.) un praktiskās apmācības iespējas dažādām sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;

-veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.

Pašvaldība veic izvērtējumu

Pašvaldībai pirms kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā ir pienākums veikt paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā noteiktos mērķus. Veicot izvērtējumu, pašvaldībai ir pienākums konsultēties ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievērot komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu prasības.

Pašvaldība veica ekonomisko izvērtējumu, kā arī organizēja konsultācijas ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, lai kopīgi pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Ogres novadā, nepieciešamību personām ar īpašām vajadzībām nodrošināt darba iespējas un par pašvaldības līdzdalības iegūšanu kapitālsabiedrībā SIA “Zelta Liepa Debesu Bļoda”. Gūts pozitīvs atbalsts no 19 vietējiem uzņēmējiem ēdināšanas jomā, ieceri vērtējot kā jēgpilnu, uz mērķi virzītu, cilvēkiem labvēlīgu. Pašvaldība ir saņēmusi arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Konkurences padomes vēstuli, saskaņā ar kurām pašvaldībai tiek atļauta līdzdalības iegūšana SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”.

Ņemot vērā minēto, 2022. gada 9. augustā starp SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” valdes locekli kā kapitāla daļu nodevēju un Ogres novada pašvaldību kā kapitāla daļu ieguvēju noslēgts līgums par kapitāla daļu nodošanu, saskaņā ar kuru minētā SIA bez maksas nodod un pašvaldība pieņem visas kapitāla daļas 2022. gada 26. maijā pieņemtajā lēmumā minēto mērķu īstenošanai.

Pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2022. gada 12. septembra lēmumu, pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”. Pašvaldībai iegūstot visas kapitāla daļas, uzņēmuma pamatkapitāls palielināms no 100 eiro uz 2800 eiro. Lai to īstenotu, nepieciešams palielināt SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” pamatkapitālu par 2700 eiro. Turklāt līdz ar visu kapitāla daļu iegūšanu minētajā SIA, pašvaldībai kā visu kapitāla daļu turētājai ir saistošas SIA tiesības un saistības, tai skaitā parādsaistības.

Dome palielina pamatkapitālu un piešķir finanšu līdzekļus

Ņemot vērā situāciju, dome 29. septembrī pieņēma lēmumu palielināt SIA  “Zelta Liepa Debesu Bļodā” pamatkapitālu par 2 700 eiro, palielinot Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības kapitāla daļu skaitu, un piešķirt SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā” pašvaldības finanšu līdzekļus 10 337,21 eiro apmērā uzņēmuma darbības nodrošināšanai, kas galvenokārt saistīti ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda dzēšanu.

Domes sēdē 29. septembrī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka pašvaldībai ir svarīgi saglabāt uzsākto sociālo uzņēmējdarbību vairāku apstākļu dēļ - uzņēmumā tiek nodarbināti novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, kuriem šī ir vienīgā iespēja pašiem nopelnīt naudu, justies noderīgiem un vērtīgiem, nevis izdzīvot no saņemtā pabalsta; nodarbinātie cilvēki ir gandarīti par viņiem doto iespēju, īpaši tie, kuriem darbs nav bijis gadu desmitiem, tas veicina viņu piederības sajūtu sabiedrībai, iekļaušanu un iekļaušanos sabiedrībā.

“Mums ir vairāk jādomā par tādu sabiedrības veidošanu, kurā var iekļauties cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šis projekts to veicina. Pašvaldības paveikto ir novērtējusi gan Nacionālās kultūras mantojumu pārvalde, paužot atzinību par vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu Brīvības ielā 18, saglabājot ēkas vēsturisko autentiskumu, gan Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija par īstenoto sociālās uzņēmējdarbības projektu,” domes sēdē sacīja E.Helmanis, paužot cerību, ka visi, kuri šobrīd ir pret pašvaldības līdzdalības iegūšanu SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”, ar laiku, iepazīstot šīs sociālās uzņēmējdarbības ieguvumus un sniegtās iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, to nešaubīgi vērtēs pozitīvi.