Trešdiena, 24.04.2024 15:49
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Trešdiena, 2. augusts, 2023 21:24

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES

Ogresnovads.lv
Stājušies spēkā saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES
Trešdiena, 2. augusts, 2023 21:24

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES

Ogresnovads.lv

Šī gada 27. jūlijā Ogres novada dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu nr.18/2023 “Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES” izdošanu, tie ir stājušies spēkā šī gada 2. augustā.

Zvejniecības likumā noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Savukārt Ministru kabineta (MK) 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” nosaka, ka Daugavā 1000 metru posmā lejup pa straumi no Ķeguma HES aizsprosta zivju ieguve atļauta tikai vietās, kurās atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību organizēta licencētā makšķerēšana.

MK 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” paredz, ka licencēto makšķerēšanu publiskās upēs organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai tās pilnvarota persona. Licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES organizē Ogres novada pašvaldības pilnvarotā persona biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”. Biedrība ir izstrādājusi licencētās makšķerēšanas Daugavā 1000 metru posmā lejup pa straumi no Ķeguma HES aizsprosta nolikumu, kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” un Valsts vides dienestu.

Pēc saistošo noteikumu izstrādes tie tika publicēti pašvaldības interneta tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, viedokļi un priekšlikumi netika iesniegti.

27. jūlijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu nr.18/2023 “Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES” izdošanu. 1. augustā noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un 2. augustā stājas spēkā. Saistošie noteikumi ir publicēti pašvaldības mājaslapā ogresnovads.lv: Atļaujas un licences | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, tai skaitā makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu par makšķerēšanas atļaujas izsniegšanu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES. Saistošie noteikumi paredz samazinātu licences maksu bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, licencētās makšķerēšanas posmam pieguļošo krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES organizē biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”, kontakttālrunis +37129411377, e-pasts: .

Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

Ķeguma prosp.2A, Ķegums, Ogres nov., IK STASIS veikalā, tālr. 28226755 (netiek pārdotas pavasara sezonas licences un licences makšķerēšanai no laivas);
Interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope”, sadaļā “Copes kartes un licences” izvēloties attiecīgo ūdenstilpi ir iespēja iegādāties elektroniskās licences jebkurā diennakts laikā.