Piektdiena, 12.04.2024 21:34
Ainis, Jūlijs
Pirmdiena, 13. februāris, 2023 09:00

Suntažu vidusskolu un Ķeguma vidusskolu plāno pārveidot par pamatskolu

ogresnovads.lv
Suntažu vidusskolu un Ķeguma vidusskolu plāno pārveidot par pamatskolu
Pirmdiena, 13. februāris, 2023 09:00

Suntažu vidusskolu un Ķeguma vidusskolu plāno pārveidot par pamatskolu

ogresnovads.lv

2023. gada 9. februārī Ogres novada pašvaldības Izglītības komitejas sēdē deputāti lēma virzīt uz domes sēdi lēmumprojektu par izmaiņām novada vispārizglītojošo skolu tīklā – Suntažu vidusskolu un Ķeguma vidusskolu plānots reorganizēt, pārveidojot tās par pamatskolām.

Lēmumu par šo izglītības iestāžu pārveidi par pamatskolām plānots pieņemt Ogres novada pašvaldības domes sēdē 16. februārī. Līdz ar šīm izmaiņām Ogres novada izglītības iestādes pretendēs uz Eiropas Savienības finansētiem ieguldījumiem izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei un aprīkošanai.

Izglītības iestāžu vidusskolēni mācības varēs pabeigt savās izglītības iestādēs

Komitejas izskatītais lēmumprojekts paredz, ka 2023./24. mācību gadā Suntažu vidusskolā netiks uzņemti skolēni 10. un 11. klasē, bet Ķeguma vidusskolā – 10. klasē. Ar 2024. gada 1. septembri Suntažu vidusskola kļūs par Suntažu pamatskolu. 2024./25. mācību gadā Ķeguma vidusskolā netiks uzņemti skolēni 10. un 11. klasē. Ar 2025. gada 1. septembri Ķeguma vidusskola kļūs par Ķeguma pamatskolu.

Suntažu vidusskolā 10. klases skolēnu nav, bet 11. – 12. klašu posmā mācās 14 skolēni. Šobrīd Ķeguma vidusskolā 10. klasē mācās 13 skolēni, bet 10. – 12. klašu posmā – 34 skolēni. Visi vidusskolēni, kuri uzsākuši mācības Suntažu vidusskolā vai Ķeguma vidusskolā, varēs absolvēt šīs izglītības iestādes.

Izglītības iestāžu pārveide par pamatskolām paredzēta valsts un pašvaldības plānošanas dokumentos

Vidusskolu ar nelielu skolēnu skaitu 10. – 12. klasē pārveide par pamatskolām paredzēta gan valsts, gan pašvaldības plānošanas dokumentos.

Valsts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” nosaka septiņiem gadiem aktuālos izglītības attīstības mērķus un rīcības virzienus. Pamatnostādnēs definēts, ka esošais visu līmeņu skolu tīkls nākotnē netiks racionāli izmantots, tādēļ plānots turpināt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu vidējās izglītības pakāpē.

Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada 7. janvāra ziņojumā Ministru kabinetam “Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu” analizētas iespējas pašvaldībām savā teritorijā esošajās izglītības iestādēs nodrošināt skolēnu interesēm atbilstošu un kvalitatīvu izglītību un norādīts, ka nepieciešama gan atbilstoša mācību vide un materiāltehniskais nodrošinājums, gan iespēja piesaistīt augsti kvalificētus pedagogus un atbalsta personālu. Sevišķi akcentēta izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, norādot, ka 10. – 12. klasē pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs tie būtu 40 – 45 izglītojamie.

Pašvaldības dome 2022. gada 24. februārī pieņēma zināšanai Ogres novada Izglītības pārvaldes iesniegto informatīvo ziņojumu par vispārējās vidējās izglītības attīstību Ogres novadā. Ziņojumā noteikts, ka Suntažu vidusskola 2022./2023. mācību gadā var veidot 10. klasi, ja skolēnu skaits 10. klasē ir vismaz 12 skolēni vai kopējais skolēnu skaits vidējās izglītības posmā ir vismaz 36. Tāpat ziņojumā noteikts, ka Ķeguma vidusskola 2022./2023. mācību gadā var veidot 10. klasi, ja skolēnu skaits 10. klasē ir vismaz 18 skolēni vai kopējais skolēnu skaits vidējās izglītības posmā ir 54. 2022./23. mācību gadā Ķeguma vidusskolā 10. klase tika izveidota, izmantojot domes lēmumā paredzētos izņēmuma gadījumus. Vērtējot novada izglītības iestāžu attīstību ilgtermiņā, secināts, ka gan Suntažu vidusskolai, gan Ķeguma vidusskolai būtu grūtības izpildīt minimālā skolēnu skaita nosacījumus. Šāda ikgadēja neskaidrība par 10. klases izveidi apgrūtina gan izglītības iestāžu administrācijas, gan pedagogu plānošanas darbu. Produktīvai iestāžu darbībai nozīmīga iespējami skaidra un paredzama ārējā vide vismaz pašvaldības mērogā.

Ieguldīs līdzekļus divu novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidē un aprīkošanā

Reorganizējot Ķeguma vidusskolu un Suntažu vidusskolu par pamatskolām, Ogres novads kvalificējas dalībai investīciju programmā “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”.

Investīciju programma darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 619 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi”, kas paredz atbalstu novadu pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, reorganizējot ārpus novadu pašvaldības administratīvā centra vidusskolas, tās veidojot par pamatskolām. Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju, izmantošanu un stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas, piešķirot papildus finansējumu pamatskolu infrastruktūras uzlabošanai un veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem.

Investīciju programmā konkursa kārtībā pašvaldībai būs pieejami līdz 1,8 miljoni eiro. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ne mazāk kā 60% no šiem līdzekļiem ieguldāmi Ķeguma vidusskolā. Ne vairāk kā 40% no investīciju programmā pieejamajiem līdzekļiem plānots ieguldīt vienā no uzņemošajām vidusskolām – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Ieguldījumi Suntažu vidusskolā būs pieejami, ja investīciju programmas pirmajā kārtā Latvijas pašvaldībām nebūs piešķirti visi investīciju programmā paredzētie līdzekļi.

Pašvaldība rod risinājumus izglītības pieejamības nodrošināšanai

Suntažu vidusskolas pamatskolas absolventiem pieejama gan Madlienas vidusskola, gan Ogres Valsts ģimnāzija. Ogres novada pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai sabiedriskā transporta kustības grafiku vēl lielākā mērā piemērotu arī vidusskolēnu vajadzībām. Jau tagad Suntažu vidusskolas 9. klašu absolventi izvēlas savas izglītības gaitas turpināt Ogrē. 2022. gadā Suntažu vidusskolas 9. klasi absolvēja 19 skolēni. Septiņi no skolas absolventiem turpina gaitas Ogres tehnikumā, viens – Ogres Valsts ģimnāzijā.

Arī Ķeguma vidusskolas 9. klašu absolventi aktīvi izmanto Ogres novada izglītības iestāžu piedāvātās iespējas. 2022. gadā Ķeguma vidusskolas 9. klasi absolvēja 35 skolēni. Seši skolēni izglītības gaitas turpina Ogres tehnikumā, seši Ogres Valsts ģimnāzijā un divi – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Ogres novada pašvaldība pilnā apmērā sedz skolēnu sabiedriskā transporta izmaksas līdz novadā esošajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Sadarbībā ar Ogres tehnikumu tiek piedāvāti dienesta viesnīcas pakalpojumi. 9. klašu absolventi un vidusskolēni var pieteikties sociālajai stipendijai un saņemt brīvpusdienas, ja tie atbilst pašvaldības noteiktajiem kritērijiem.

Ogres novada vidusskolas ir vieta katram 9. klases absolventam, kura turpmākās dzīves gaitām nepieciešama augstākā izglītība. Tieši vispārējā vidējā izglītība ir īsākais un drošākais ceļš uz veiksmīgām studijām augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārvalstīs.