Pirmdiena, 17.06.2024 16:12
Artis, Artūrs
Ceturtdiena, 26. janvāris, 2023 13:18

Tauvas joslā izveidotie norobežojumi nekavējoties jānojauc

ogresnovads.lv
Tauvas joslā izveidotie norobežojumi nekavējoties jānojauc
Ceturtdiena, 26. janvāris, 2023 13:18

Tauvas joslā izveidotie norobežojumi nekavējoties jānojauc

ogresnovads.lv

Aizsargjoslu likums paredz, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās desmit metrus platā joslā aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus.

Diemžēl ir nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri likumā noteikto aprobežojumu ignorē un ūdenstilpes krasta tauvas joslu norobežo vai pat apbūvē, padarot to nepieejamu citiem.

Dome pieņem lēmumu par nožogojuma demontāžu

Ogres novada pašvaldība vairākkārt ir aktualizējusi jautājumu par tauvas joslas noteikumu ievērošanu. Jautājums par tauvas joslas norobežojumu likvidēšanu kādā no  Daugavas krastā esošajiem īpašumiem pat tika izskatīts pašvaldības domes sēdē, kurā pieņemts lēmums uzlikt par pienākumu šī nekustamā īpašuma īpašniekam mēneša laikā demontēt desmit metrus garo nožogojumu tauvas joslā, kā arī paredzot, ka šī nožogojuma demontāžu, ja to neveiks īpašnieks, izdarīs Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks” un visus ar demontāžu saistītos izdevumus pašvaldība piedzīs no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Šādu lēmumu pašvaldības dome pieņēma, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 37. panta trešo daļu, kas noteic: Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs”.

Nožogojumu nojauc pašvaldības uzņēmums

Tā kā nekustamā īpašuma īpašnieks tauvas joslas nožogojuma demontāžu neveica, tad to nācās veikt SIA “Ogres namsaimnieks”. Uzņēmuma izpilddirektors Ritvars Cirītis informē, ka šobrīd demontāžas darbi vēl turpinās, paplašinot brīvi pieejamo tauvas joslu 10 metru platumā. Izdevumi, kas saistīti ar tauvas joslas atbrīvošanu, tiks piedzīti no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Pašvaldība saņem sūdzības par tauvas joslas neievērošanu

Pašvaldība saņem daudz sūdzību par novada teritorijā patvaļīgi apbūvētām vai kā citādi norobežotām tauvas joslām, liedzot brīvu piekļuvi ūdenstilpēm – gan Daugavai, gan citām upēm novada teritorijā. Būvvaldes speciālisti sadarbībā ar pilsētu un pagastu pārvaldēm ir apsekojuši tauvas joslas upju krastos – gan pēc pašu iniciatīvas, gan sūdzībās norādītajās vietās.

Nekavējoties jāsāk tauvas joslas norobežojumu nojaukšana

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Tauvas joslai ir jābūt brīvi pieejamai – to nosaka likums, un likuma prasības ir jāievēro ikvienam, nekāda normatīvo aktu interpretācija nav pieļaujama. Es aicinu nekustamo īpašumu īpašniekus, kuri ir prettiesiski norobežojuši tauvas joslu ūdenstilpju krastos, nekavējoties uzsākt šo norobežojumu vai tauvas joslā esošo būvju nojaukšanu.”

Domes priekšsēdētājs atgādina, ka pēc mēneša būvvaldes speciālisti atkārtoti apsekos šos īpašumus, lai pārliecinātos, vai šī prasība ir izpildīta. Ja īpašnieki nebūs veikuši tauvas joslas atbrīvošanu likumā noteiktajā 10 metru platumā, tad pašvaldības dome lems par norobežojumu demontāžu piespiedu kārtā.