Trešdiena, 24.04.2024 14:44
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 11:04

Tiek rīkota nomas tiesību izsole par telpu nomu Ogresgala Tautas namā

ogresnovads.lv
Tiek rīkota nomas tiesību izsole par telpu nomu Ogresgala Tautas namā
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 11:04

Tiek rīkota nomas tiesību izsole par telpu nomu Ogresgala Tautas namā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumam "Kārļi 2", Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 004 0872, sastāvā esošās Tautas nama ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0872 001 un adresi: Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 pirmā stāva telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0872 001 003 un telpu grupas izmantošanas veidu: Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa, telpas Nr.1 (15,8 m2), Nr.2 (1,6 m2) un Nr.3 (7,9 m2) ar kopējo platību 25,3 m2.

Telpu izmantošanas veids –  farmaceitiskai darbībai.

Nomas tiesību termiņš ir pieci gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 4,91(četri euro, deviņdesmit viens cents) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 29.jūnija, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta  ierakstītā vēstulē  pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada  1.jūlijā, plkst. 13:45 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.  65035135.

Saistošie dokumenti šeit: