Svētdiena, 16.06.2024 21:07
Justīne, Juta
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 10:00

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām Madlienā

ogresnovads.lv
Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām Madlienā
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 10:00

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām Madlienā

ogresnovads.lv

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības nekustamam īpašumam “Pašvaldība”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7468 001 0341, sastāvā esošās Autoostas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0341 un adresi: "Autoosta", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, telpu grupas kadastra apzīmējums 7468 001 0341 001 001, lietošanas veida kods un apraksts: 1241 – sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa (turpmāk – Telpas), telpas Nr.1 – 5 ar kopējo platību 58,8 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,83 (nulle euro un 83 centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022. gada 25. jūlija plkst. 12.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 27. jūlijā, plkst. 13.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. +371 650 71173.

Saistošie dokumenti šeit: