Trešdiena, 29.05.2024 06:19
Maksis, Raivis, Raivo
Otrdiena, 29. augusts, 2023 11:11

Top jauns tiesiskais regulējums nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kartībā Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Top jauns tiesiskais regulējums nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kartībā Ogres novadā
Otrdiena, 29. augusts, 2023 11:11

Top jauns tiesiskais regulējums nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kartībā Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 31. augustā plānots izskatīt jautājumu, kas saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu Ogres novadā.
Šobrīd NĪN piemērošana notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajiem noteikumos Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, tostarp nosakot paaugstinātu NĪN likmi vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un šīm būvēm piekritīgo zemi.

Būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, tiek aplikta ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – vai nu no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai arī no būves kadastrālās vērtības.

Lai gan paaugstināta NĪN likme jau tiek piemērota, pašvaldība ir izstrādājusi grozījumus šajos saistošajos noteikumos, lai novērstu situācijas, kad nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un mudinātu nekustamā īpašuma īpašniekus savus īpašumus sakārtot, kā arī lai novērstu situācijas, kad nekustamajā īpašumā veiktā ēkas (būves) būvniecība netiek pabeigta maksimālajā būvniecības termiņā.

Kas ir būvei piekritīgā zeme?

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", uz kura pamata izdoti esošie saistošie noteikumi, termina “būvei piekritīgā zeme” saturu neatklāj, tamdēļ ikviena pašvaldība var brīvi interpretēt konkrēto terminu tiesību normu piemērošanas gaitā. Lai nepieļautu viena un tā paša termina piemērošanu atšķirīgā veidā, pašvaldībai nepieciešams noteikt šā termina saturu saistošajos noteikumos, radot skaidru un noteiktu izpratni par šā termina piemērošanu, lai nekustamo īpašumu īpašniekiem NĪN aprēķināšanas brīdī būtu skaidrs, ko īsti šis termins – būvei piekritīgā zeme – nozīmē.

Pašvaldības izstrādātajos saistošo noteikumu Nr. 21/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā" grozījumos termins "būvei piekritīgā zeme" tiek skaidrots, ka būvei piekritīgā zeme ir zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi tiek noteikta šādā veidā:

ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šī zemes vienība;
ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;
ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.


Paaugstināta NĪN likme ne tikai par graustiem

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Veicot grozījumus esošajos saistošajos noteikumos, pašvaldība ar 2024. gada 1. janvāri paredz tiesības aplikt ar NĪN likmi 3 procentu apmērā nekustamo īpašumu, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām netiek uzturētas meliorācijas būves, ūdensteču, ūdenstilpju aizsargjoslas un tauvas joslas, netiek ievērotas būvniecības prasības attiecībā uz patvaļīgu būvniecību un ekspluatāciju, kanalizācijas būvju uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas prasības.

Savukārt ar 2026. gada 1. janvāri pašvaldība nosaka tiesības aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā būvi vai tai piekritīgo zemes vienību, ja ēkas (būves) būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Pašvaldības izstrādātie grozījumi esošajos saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanas kārtību ievieš stingrākas prasības, tai pat laikā jaunais tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju paradumus uzturēt nekustamos īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicinās būvniecības termiņu ievērošanu, tādējādi sekmējot sakoptāku un drošāku vidi Ogres novadā.

Paaugstinātā NĪN likme nebūs mūžīga

Cik ilgi tiks piemērota paaugstinātās NĪN likme, ir atkarīgs no konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks attieksmes un rīcības.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, NĪN likme 3% apmērā tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Faktu, ka nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, apliecina pašvaldības amatpersonas sastādīts administratīvais akts, uz kura pamata tiek noteikta NĪN likme 3% - paaugstinātā NĪN likmi sāk piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas līdz mēnesim, kad nekustamā īpašuma īpašnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota dokumentācija, kas apliecina attiecīgajā administratīvajā aktā minēto pārkāpumu novēršanu, un to apstiprina pašvaldības nozīmēta amatpersona, apsekojot nekustamo īpašumu.