Sestdiena, 13.07.2024 21:52
Margarita, Margrieta
Otrdiena, 30. augusts, 2022 11:04

Vēl līdz 31. augustam vidusskolēni var pieteikties sociālajai stipendijai

ogresnovads.lv
Vēl līdz 31. augustam vidusskolēni var pieteikties sociālajai stipendijai
Otrdiena, 30. augusts, 2022 11:04

Vēl līdz 31. augustam vidusskolēni var pieteikties sociālajai stipendijai

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 28. jūlijā pieņemts lēmums par sociālo stipendiju piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs atgādina, ka Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 24. februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par informatīvā ziņojuma par vispārējās vidējās izglītības attīstību Ogres novadā “Mūsdienīgas vidusskolas pieredze Ogres novadā” pieņemšanu”. Ziņojumā konstatēts, ka periodā no 2019. līdz 2021. gadam 58% Ogres novada vidējās izglītības iestāžu un tikai 32% pamatizglītības iestāžu absolventu pēc pamatskolas absolvēšanas turpina gaitu vispārējā vidējā izglītībā. Izglītības iestāžu vadītāju intervijās konstatēts, ka būtisks ierobežojums vispārējās vidējās izglītības izvēlei ir izglītojamo mājsaimniecību sociālekonomiskie apstākļi.

Dome 2022. gada 28. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.51/2022 “Par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru Ogres novada Izglītības pārvaldei tika uzdots līdz 2022. gada augustam izstrādāt iekšējos noteikumus par mērķstipendijām Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajiem.

Izglītības pārvalde secinājusi - lai veicinātu izglītojamo ar sociāli un materiāli apgrūtinātiem apstākļiem iekļaušanos un veiksmīgu izglītošanos Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs, ir lietderīgi sniegt materiālo atbalstu ikmēneša stipendiju formā.

Sociālās stipendijas piešķirs Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

-izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;

-izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

-izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;

izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Skolēns stipendiju varēs saņemt, ja sekmīgi apgūs izglītības programmu (nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā), ja nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ja vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm.

Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā 10 skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā. Stipendijas plānots piešķirt jau 2022./2023.mācību gadā, izveidojot 2022. gada budžetā stipendiju fondu 4000,00 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2022./2023. mācību gada sociālajai stipendijai var pieteikties arī 9. klašu absolventi, kuri uzsāks mācības Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10. klasē.

Pieteikšanās sociālajai stipendijai notiks laika posmā no 1. līdz 31. augustam. Pieteikšanās anketa ir pieejama pielikumā un Ogres novada Izglītības pārvaldē.

IESNIEGUMS PAR SOCIĀLĀS STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU

Līdztekus pieteikuma anketai stipendijas pieteicējam jāiesniedz arī izglītības iestādes apliecinājumu, ka izglītojamajam nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu un izglītības iestādes izsniegtu sekmju izrakstu. 

Pieteikšanās anketu un izglītības iestādes apliecinājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu , vai papīra formātā Ogres novada Izglītības pārvaldē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu  vai zvanot +371 65030340.