Piektdiena, 19.04.2024 01:47
Fanija, Vēsma
Trešdiena, 21. septembris, 2022 09:31

Zemes vienības "Tirdzniecības centrs" Jumpravas pagastā atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Zemes vienības "Tirdzniecības centrs" Jumpravas pagastā atsavināšanas izsole
Trešdiena, 21. septembris, 2022 09:31

Zemes vienības "Tirdzniecības centrs" Jumpravas pagastā atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar nosaukumu “Tirdzniecības centrs”, Jumpravas pag., Ogres nov., kadastra numurs 7448 002 0827, kas sastāv no zemes vienības bez adreses ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0827 un platību 2136 m2atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 3000, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 300.

Izsole sākas 13.09.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  13.10.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.09.2022 plkst.13.00 līdz 03.10.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 27.10.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Tirdzniecības centrs, Jumpravas pag., Ogres novadā izsoles nodrošinājums".

Informācijai par izsoles objektu zvanīt (+371) 65057472 un par izsoles norisi (+371) 65020912.

Saistošie dokumenti šeit: