Sestdiena, 20.07.2024 18:21
Ramona, Ritma
Piektdiena, 5. jūlijs, 2024 17:06

Apstiprināts Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāns

Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
Apstiprināts Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāns
Foto - www.riga.lv
Piektdiena, 5. jūlijs, 2024 17:06

Apstiprināts Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāns

Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs

Lai samazinātu atkritumu apjomu un veicinātu iedzīvotāju izglītošanu par šķirošanu, Rīgas dome 3. jūlijā apstiprināja Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024.-2028.gadam un nolēma izveidot Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru "Getliņi" - SIA "Getliņi eko".

"Šī plāna apstiprināšana ļaus mums kopā ar citām pašvaldībām pēc iespējas ātrāk virzīties uz atkritumu samazināšanu un lielāku atkritumu pārstrādi. Ieguvēji būs arī iedzīvotāji, kuri tiks vairāk izglītoti par veidiem, kā radīt mazāk atkritumu un vairāk šķirot, iegūs uzlabotu atkritumu savākšanas infrastruktūru, piemēram, atkritumu dalītās vākšanas laukumus, un dos iespēju pēc iespējas mazāk atkritumi apglabāt Getliņu poligonā," uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.-2028.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī, un tas aptver desmit pašvaldības - Rīgu un Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu.

Pēc atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformas 2023. gadā tika izveidots Viduslatvijas reģions, kurš kopumā aptver 13 pašvaldības (arī Jelgavu, Jelgavas un Dobeles novadu). No tām desmit nogādā pašvaldības radītos atkritumus poligonā "Getliņi" un to reģionālā plāna izstrādi ir deleģējušas SIA "Getliņi eko". Plāns paredz, ka 2035. gadā 65% radīto sadzīves atkritumu tiktu pārstrādāti un poligonā netiktu apglabāti vairāk nekā 10% radīto sadzīves atkritumu.

Tāpat plāna pasākumi ir vērsti uz atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu kā resursu izmantošanu, atkritumu bīstamības novēršanu, domājot par klimatneitralitāti un ekonomikas zaļā kursa transformācijas ieviešanu, kā arī vides aizsardzību. Plānā aprakstītie pasākumi ir saistīti ar Eiropas Savienības direktīvu izvirzītajām prasībām un ņemti vērā Agrīnās brīdināšanas ziņojuma par Latviju ieteikumi.

Plāns paredz veicināt Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāju aktīvu iesaisti atkritumu šķirošanā, to rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu, to rašanās novēršanu un samazināšanu veicinošas kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

Paredzēts, ka sabiedrības informēšanai un izglītošanai ir jāvelta daudz lielāki ieguldījumi. Tas jādara visām iesaistītajām pusēm (pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem, namu apsaimniekotājiem), lai mācītu iedzīvotājus ne tikai rūpēties par vidi, bet regulāri analizēt arī savus materiālos ieguvumus no atkritumu neradīšanas un atkritumu šķirošanas. Nepieciešams regulārs darbs un vidējām izmaksām uz vienu iedzīvotāju reģionā būtu jāsasniedz vismaz 0,50 eiro gadā.

Iecerēts veidot lietu un mantu apmaiņas centrus vismaz pa vienam katrā Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonā. Centri nav jāveido no jauna, var izmantot jau esošo NVO izveidoto struktūru, taču pašvaldībai ir jānodrošina, ka tiek veikta centros nonākušo preču uzskaite un informācija par centru darbību ir iedzīvotājiem publiski pieejama.

Saistībā ar dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu pašvaldību teritorijā pasākumiem ir jābūt daudzaptverošākiem par atkritumu daudzumu un veidiem - gan uz jau vākto materiālu grupām, piemēram, iepakojumu, gan jauniem atkritumu veidiem (tekstils, bioloģiskie atkritumi, videi kaitīgu preču atkritumu). Ir jāpaplašina atkritumu dalītās vākšanas sistēma, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem un pārstrādājamo atkritumu augstu vākšanas rādītāju. Būtu jāveicina dažādu vākšanas režīmu kombinēšana ar dažādām vākšanas vietām un dažādām atkritumu plūsmām.

Paredzēts arī veicināt dārzu un parku atkritumu kompostēšanu. Mājkompostēšana samazina atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, un sagatavotais materiāls kļūst par labu augsnes uzlabotāju. Tāpat pēc parku un kapu kopšanas veidojas atkritumu veids, kas piemērots kompostēšanai. Tādējādi būtu ierīkojamas vietas dārzu un parku atkritumu pieņemšanai un kompostēšanai. Ne visas mājsaimniecības nodarbosies ar dažādu dārzā radušos atkritumu kompostēšanu, tādēļ jāparedz iespēja nogādāt šāda veida atkritumus pašvaldības organizētajās kompostēšanas vietās.

SIA "Getliņi eko" kā atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra galvenās darbības būs šādas: atkritumu radītāju informēšana, izglītošana, apziņas celšana; lietu un mantu apmaiņas centri; atkritumu pārstrāde un reģenerācija, to veicinoši pasākumi; atkritumu apglabāšana; poligona šūnu slēgšana un rekulktivācija; enerģētika.