Pirmdiena, 17.06.2024 15:37
Artis, Artūrs
Piektdiena, 16. jūnijs, 2023 10:46

Aicina pieteikt projektus neformālo izglītības pasākumu un nometņu organizēšanai Ukrainas bērniem un jauniešiem

Ogresnovads.lv
Aicina pieteikt projektus neformālo izglītības pasākumu un nometņu organizēšanai Ukrainas bērniem un jauniešiem
Unsplash.com
Piektdiena, 16. jūnijs, 2023 10:46

Aicina pieteikt projektus neformālo izglītības pasākumu un nometņu organizēšanai Ukrainas bērniem un jauniešiem

Ogresnovads.lv

15. jūnijā, notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemti divi iekšējie noteikumi, kuru mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu.

Neformālo izglītības pasākumu Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošana

Domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības iekšējie noteikumi “Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa nolikums”. Tie nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums bērnu un jauniešu neformālo izglītības pasākumu īstenošanai 2023. gadā.

Saskaņā ar domes lēmumu un pieņemtajiem noteikumiem Ogres novada Izglītības pārvalde izsludina atklātu projektu konkursu.

Pasākumu mērķis - sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.

Pasākumu organizētāji var būt gan valsts un pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, īpaši ukraiņu kopienas organizācijas, kā arī organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem, gan jaunatnes nevalstiskās organizācijas, gan bērnu nometņu organizētāji un citas juridiskas personas.

Pasākumu dalībnieku mērķgrupa - Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem pagaidu dzīvesvieta ir noteikta vai dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Programmas īstenošanā var izmantot dažādas darbības formas, piemēram, valodas mācīšanās un/vai neformālās/interešu izglītības nodarbība, radošā darbnīca, saliedēšanās pasākums, ekskursija, iešana dabā, āra aktivitātes, talka, muzeja/ kultūras pasākuma apmeklējums u.c..

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikumus iesniegt līdz šī gada 30. jūnijam.

Projektu konkurss tiek organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” ietvaros. Atbalsta apjoms pašvaldībā tika piešķirts, ņemot vērā katrā pašvaldībā dzīvojošo Ukrainas bērnu un jauniešu skaitu, tādā apjomā, lai iesaistītu aptuveni vienu trešdaļu no viņiem. Ogres novada pašvaldībai programmas īstenošanai piešķirti 7 425 eiro.

Ukrainas bērnu un jauniešu neformālās izglītības pasākumu organizēšanas Ogres novadā projektu konkursa nolikums

Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana Ogres novadā

Domes sēdē tika apstiprināti arī pašvaldības iekšējie noteikumi “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu Ogres novadā projektu konkursa nolikums”. Tie nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums bērnu un jauniešu nometņu īstenošanai 2023. gadā.

Saskaņā ar domes lēmumu un pieņemtajiem noteikumiem Ogres novada Izglītības pārvalde izsludina atklātu projektu konkursu.

Pasākumu mērķis - nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometņu organizētāji var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

Nometņu dalībnieku mērķgrupas ir Ukrainas civiliedzīvotāji vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta vai pagaidu dzīvesvieta noteikta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā. Ukrainas civiliedzīvotājiem jābūt pusei no nometnes dalībnieku kopskaita. Nometnes var tikt organizētas laikā līdz 2023. gada 1. novembrim.

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikumus iesniegt līdz šī gada 3. jūlijam.

Projektu konkurss tiek organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tika piešķirts atbilstoši Ukrainas bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, pieaicinot attiecīgo pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu skaitu. Ogres novada pašvaldībai programmas īstenošanai piešķirti 13 195 eiro.

Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu Ogres novadā projektu konkursa nolikums
Vairāk informāciju var saņemt, sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruni 65030340 vai rakstot uz e-pastu .