Piektdiena, 19.07.2024 04:35
Digna, Jautrīte, Kamila
Otrdiena, 31. janvāris, 2023 12:07

Atbalstu projektā PuMPuRS aizvadītajā semestrī saņēma 186 novada skolēni

ogresnovads.lv
Atbalstu projektā PuMPuRS aizvadītajā semestrī saņēma 186 novada skolēni
Otrdiena, 31. janvāris, 2023 12:07

Atbalstu projektā PuMPuRS aizvadītajā semestrī saņēma 186 novada skolēni

ogresnovads.lv

Aizvadītajā semestrī, individuālu atbalstu sniedzot 186 novada skolēniem, noslēgusies individuālo konsultāciju īstenošana projekta “PuMPuRS” ietvaros. No projekta finansējuma līdz 2022./2023.mācību gada beigām tiks nodrošināts tikai ekonomiskais atbalsts (transporta un ēdināšanas kompensēšana) Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā un Jumpravas pamatskolā.

Arī 2022./2023.mācību gada 1.semestrī Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” tika īstenots 14 Ogres novada skolās, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Kopumā aizvadītajā mācību semestrī individuālu atbalstu saņēma 186 novada skolēni.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai tika nodrošināts Birzgales pamatskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Jumpravas vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā, Ķeguma vidusskolā, Ķeipenes pamatskolā, Madlienas vidusskolā, Ogresgala pamatskolā, Ogres 1. vidusskolā, Ogres Centra pamatskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā un Taurupes pamatskolā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā projekta ietvaros atbalsts šī mācību gada 1. semestrī tika sniegts 25 skolēniem no 2. līdz 11. klasei. Individuāla atbalsta sniegšanā iesaistījās 12 skolotāji, palīdzot matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, sportā. Skolēni saņēma atbalsta personāla konsultācijas un atbalstu problēmu risināšanā. Projekta koordinatore Biruta Rutka uzsver, ka projekts ir patiesi vērtīgs projekta dalībniekiem – uzlabojušās sekmes, valodas zināšanas un pielietojums, augusi interese pēc sportiskām nodarbībām un pat uzlabojusies stāja. B.Rutka novērojusi, ka lielai daļai skolēnu pēc attālinātā mācību perioda ir grūti iekļauties regulārā mācību darbā. Skolēni novērtējuši iespēju projekta ietvaros saņemt siltas un kvalitatīvas pusdienas, kā arī transporta kompensācijas.

Arī Ikšķiles vidusskolā 2022./2023. mācību gada 1.semestrī noslēdzās projekta  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošana, kurā skola iesaistījās no 2022.gada 1.marta.

Projekta koordinatore Ikšķiles vidusskolā un skolas sociālais pedagogs Žanna Rudakova informē, ka aizvadītajā semestrī projektā aktīvi iesaistījās 10 pedagogi, kopumā sniedzot atbalstu 36 skolēniem. Skolēniem tika sagatavoti individuālie plāni, kuru ietvaros viņiem bija iespēja saņemt konsultācijas matemātikā vai latviešu valodā un literatūrā. Skolotāji atzīmē šo nodarbību pozitīvo devumu skolēnu apmācības procesā. Pateicoties projektam, ir sniegta vērtīgā iespēja šiem skolēniem veltīt vairāk laika.

“Izvērtējot pirmā semestra skolēnu izaugsmi, praktiski visiem iesaistītajiem skolēniem ir ievērojami paaugstinājusies mācību motivācija ne tikai tajos priekšmetos, kuros bija iespēja saņemt atbalstu projekta ietvaros, bet arī pārējos mācību priekšmetos kopumā. Skolēni ir kļuvuši drošāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā un kļuvuši atvērtāki komunikācijā ar skolotājiem un klasesbiedriem,” stāsta Ž.Rudakova.

Jaunogres vidusskolā aizvadītajā semestrīindividuālu atbalstu mācībās saņēma 14 skolēni, kuri mācās no 5. līdz 11.klasei. Atbalstu matemātikā, latviešu un krievu valodā sniedza 8 skolotājas. 

Projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā Irina Aleksandrenkova uzsver: “Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumus, redzam, ka tie ir būtiski uzlabojušies, it īpaši tiem bērniem, kuri saņēmuši individuālu atbalstu jau iepriekšējā mācību gadā. Lielākais ieguvums skolai bija tas, ka projekta laikā tika veidots pamats sistēmai, kā diagnosticēt, kā strukturēti veidot sistēmu atbalsta sniegšanai skolēniem. Būtiski bija arī savlaicīgi nodrošināt atbalstu mācību priekšmetos, lai nenokavētu laiku, kad bērnam vēl varētu palīdzēt veiksmīgi iekļauties mācību procesā.”

Tāpat projekta koordinatore I. Aleksandrenkova atklāj, ka projektā iesaistītie skolēni un viņu vecāki ir gandarīti par iespēju saņemt papildu atbalstu, tomēr pieprasījums pēc konsultācijām pamatpriekšmetos ir lielāks nekā iespējas to nodrošināt. Projekta ietvaros  tika sniegts atbalsts arī pedagogiem supervīziju veidā, kur tika pārrunāti jautājumi par skolotāju izdegšanu. Jaunogres vidusskolas kolektīvs pateicas par iespēju piedalīties projektā “PuMPuRS” un pozitīvo sadarbības pieredzi.

Jumpravas pamatskolā mācību 1. semestrī projektā tika iesaistīti 4 skolēni un 3 skolotāji. Projekta koordinatore Jumpravas pamatskolā Diāna Grāviņa atklāj, ka nepieciešamākais skolēniem pamatskolas posmā bija atbalsts matemātikā, bet sākumskolas posmā - latviešu valodā. “8.-9.klases posmā atbalsts vienmēr nepieciešams eksaktajos mācību priekšmetos, šajā semestrī atbalsts tika nodrošināts fizikā. Sākumskolas posmā nozīmīgi bija veicināt lasītprasmi. Projekta gaitā novērojām, ka individuālās konsultācijas būtiski samazina skolēnu potenciālo iespēju mācību gada noslēgumā apmeklēt papildu mācību pasākumus jeb "vasaras darbus" vai, ja tomēr tie nepieciešami, samazina to apjomu. Skolēniem projekta gaitā veidojas veiksmīgāka sadarbība ar skolotājiem. Skolēni jūtas drošāki, pārliecinātāki,” stāsta D.Grāviņa. Jumpravas pamatskolā 2. semestrī turpinās sniegt ekonomisko atbalstu skolēniem, nodrošinot brīvpusdienas projekta ietvaros.

Lēdmanes pamatskolā mācību gada 1.semestrī sagatavoti un īstenoti 3 individuālā atbalsta plāni 8. un 9.klases skolēniem. To īstenošanā iesaistījās 2 skolotāji - matemātikas un latviešu valodas. Projekta koordinatore Lēdmanes pamatskolā Dace Mārtiņa uzsver, ka projekts deva iespēju skolēniem saņemt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kas palīdzēja uzlabot sekmes un radīja lielāku motivāciju sasniegt labākus mācību rezultātus.

Ķeguma vidusskolā aizvadītajā mācību gadā projektā iesaistījās 15 skolēni no 2. līdz 11. klasei, kuri saņēma individuālas konsultācijas 208 stundu apmērā.

Projekta koordinatore Ķeguma vidusskolā Ilze Krastiņa atklāj, ka individuālās konsultācijas pārsvarā bija nepieciešamas matemātikā (10 skolēniem), angļu valodā (4 skolēniem), latviešu valodā (3 skolēniem) un krievu valodā (1 skolēnam). “Šajā pusgadā atbalsts tika sniegts skolēniem, kuriem ir iekavēta mācību satura apguve iepriekšējos periodos, ir izteikta valodas barjera, otrgadniecība un zemi mācību sasniegumi. Priekšlaicīgs mācību pārtraukšanas risks tika samazināts 60% izglītojamo - uzlabojusies mācību motivācija, apgūts iekavētais mācību saturs, ir mazinājusies nepatika pret mācīšanos un mazinājies neattaisnoti kavētu mācību stundu skaits,” stāsta projekta koordinatore.

I.Krastiņa pārliecināta, ka, lai arī projekts ir noslēdzies, būtu nepieciešams meklēt veidus, kā turpināt projektā labi iesākto atbalsta sniegšanu skolēniem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.

Ķeipenes pamatskolā projektā piedalījās 2 skolēni (6. un 9.klase) un 2 skolotāji. Individuālu atbalstu skolēni saņēma matemātikā un latviešu valodā, kā arī tika sniegts konsultatīvais atbalsts. Projekta koordinatore Ķeipenes pamatskolā Liene Veitmane-Plūģe uzsver, ka, lai individuālās nodarbības sniegtu iespējami labāko rezultātu un skolēns justos pašpārliecinātāks par saviem spēkiem un zināšanām, jāiesaistās un jāgrib darīt gan skolēnam, gan skolotājam: “Strādājot individuāli, skolēns ir atvērtāks, nav tik sasaistīts un kautrīgs kā savu klasesbiedru klātbūtnē, kas ļauj vairāk uztvert, ieklausīties un uzdot jautājumus. Skolēns iegūst pārliecību un zināšanas, kas ļauj viņam turpināt mācības un nepazust.”

Madlienas vidusskolā 2022./2023. mācību gada 1. semestrī projekta “Pumpurs“ ietvaros tika sniegts atbalsts 3 skolēniem- diviem 3. klases skolēniem un vienam 11. klases skolēnam, projektā iesaistījās 3 pedagogi.

Projekta koordinatore Madlienas vidusskolā Maruta Viduce-Ševele stāsta,ka vidusskolēnam individuālas konsultācijas tika sniegtas matemātikā, savukārt sākumskolas skolēniem- latviešu valodā un matemātikā. Tāpat visi projektā iesaistītie skolēni apmeklēja konsultācijas  arī pie sociālā pedagoga, lai uzlabotu mācību motivāciju un uzvedību, kā arī saņemtu palīdzību dažādu sadzīvisko problēmu risināšanā.

Īstenojot projektu un realizējot individuālā atbalsta plānus, ir uzlabojušās skolēnu sekmes. M. Viduce-Ševele kā vērtīgu ieguvumu atzīmē individuāli veltīto pedagoģisko darbu, kas sniegts katram skolēnam atsevišķi, kā arī  veiksmīgi attīstīto sadarbību ar konkrēto skolēnu ģimenēm.

Ogresgala pamatskolā pagājušajā semestrī atbalsts tika sniegts 5 audzēkņiem no 5. un 9.klases. Skolēniem individuālu atbalstu sniedza matemātikā un angļu valodā 2 pedagogi.

Projekta koordinatore Ogresgala pamatskolā Irēna Ošiņa uzsver, ka, īstenojot projektu, cēlusies skolēnu pašapziņa, pieaudzis zināšanu un prasmju līmenis mācību priekšmetos, kā arī projekta dalībnieki kļuvuši drošāki: “9.klases audzēkņi saņēma individuālu atbalstu matemātikā. Nodarbībās kopā ar pedagogu skolēns strādāja, lai izveidotu risināšanas algoritmu standarta uzdevumu veikšanai, mācījās veidot un lietot atgādnes, tā papildus gatavojoties matemātikas gala eksāmenam. 5.klases audzēkņi atbalstu mācībās saņēma angļu valodā, papildinot pamatzināšanas gramatisko laiku lietošanā, pilnveidojot lasītprasmi, sarunvalodas prasmes, paplašinot vārdu krājumu.

Arī Ogres 1. vidusskolā 2022./2023. mācību gada 1.semestrī turpinājās projekta “PuMPuRS” īstenošana, sniedzot individuālu atbalstu 40 skolēniem no 2. līdz 12.klasei. Ar projektā iesaistītajiem skolēniem strādāja 22  pedagogi: matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, vēstures skolotāji.

Projekta koordinatore Ogres 1.vidusskolā Dace Čuhnova stāsta, ka vēlme piedalīties projektā bija liela – no 97 skolēniem, kas bija pieteikušies, atbalstu varēja sniegt 40 skolēniem. “Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas. Skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīst, ka individuālajās konsultācijās viņi uzlaboja ne tikai zināšanas vai iepriekš iekavēto un nesaprasto mācību vielu, bet uzlabojās viņu komunikācija un sadarbība ar pedagogiem. Skolēni sarunās norāda, ka ne mazāk svarīgs ieguvums no šīm individuālajām atbalsta konsultācijām ir emocionālais atbalsts un pienākuma apziņas vecināšana, kā rezultātā uzlabojās sasniegumi mācībās,” atklāj D.Čuhnova.

Ogres Centra pamatskolā projekts “PuMPuRS” tiek īstenots jau ceturto gadu. Aizvadītajā semestrī projektā iesaistījās 17 skolēni no 1. līdz 6. klasei, kuriem semestra sākumā tika izveidoti individuālā atbalsta plāni, izvērtējot mācību pārtraukšanas riskus un paredzot nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekta koordinatore Māra Banka uzsver, ka pedagogi profesionāli, jēgpilni organizēja nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

Projektā iesaistītie 4 pedagogi sniedza skolēniem atbalstu gan mācību priekšmetu - matemātikas, latviešu valodas - apguvē, gan mājas darbu izpildē, kā arī palīdzēja risināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas, kas radušās attālinātā mācību procesa laikā. Projekta koordinatore Māra Banka informē, ka projekta ietveros sniedza konsultatīvo atbalstu arī četriem Ukrainas bēgļu bērniem latviešu valodā.

Ogres Valsts ģimnāzijā mācību gada 1. semestrī projektā “Pumpurs” tika īstenoti 19 individuālā atbalsta plāni, kuru īstenošanā bija iesaistīti 9 pedagogi.

Projekta koordinatore Ogres Valsts ģimnāzijā Svetlana Sermule informē, ka lielākais atbalsts tika sniegts 9.klašu izglītojamajiem, kas šogad kārtos valsts pārbaudes darbus pēc jaunā mācību standarta. Vislielākais pieprasījums bija pēc individuālajām konsultācijām matemātikā. Tāpat atbalsts tika sniegts latviešu valodā, angļu valodā un ķīmijā.

1.semestrī individuāls atbalsts latviešu valodas pilnveidē tika nodrošināts arī 10.klašu skolēniem, kas pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību skolā. Šādas konsultācijas papildinājušas un nostiprinājušas zināšanas un prasmes latviešu valodā, tādējādi palīdzot arī citu mācību priekšmetu apguvē. 1 individuālā atbalsta plāns latviešu valodas pamatu apguvei tika sagatavots izglītojamajam no Ukrainas.

“Projektā sniegtais atbalsts palīdzējis izglītojamajiem gūt lielāku pārliecību par savām spējām, nostiprināt zināšanas un prasmes konkrētā mācību priekšmetā un 1. semestri pabeigt, iegūstot sekmīgus vērtējumus. Individuālas pedagoga konsultācijas nodrošināja, ka izglītojamais varēja strādāt sev atbilstošā tempā, saņemt tūlītējas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, iedrošinājumu, mācījās prasmi plānot savu laiku un organizēt darbu,” atklāj S.Sermule.

Taurupes pamatskolā aizvadītajā semestrī projektā iesaistījās 3 skolēni un 2 skolotāji. Projekta koordinatore Ligita Millere uzsver, ka visnepieciešamākais bija individuāls atbalsts latviešu valodas apguvē. L.Millere uzsver, ka projektā gūta pozitīva pieredze, kas pierādījusi, ka individuāla pieeja skolēniem veido pozitīvu sadarbību starp skolēnu un pedagogu, dodot projektā iesaistītajiem skolēniem lielāku izpratni, drošības sajūtu un pārliecinātību par saviem spēkiem mācību priekšmetos.

Visas augstāk minētās izglītības iestāžu pieredzes liecina, ka projekta aktivitāte, kas paredzēja sniegt individuālo konsultatīvo atbalstu skolēniem, ir ļoti nozīmīgs rīks skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.