Piektdiena, 14.06.2024 21:18
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Otrdiena, 7. marts, 2023 15:04

Jaunogres vidusskola atzīmē 50 gadu jubileju

ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskola atzīmē 50 gadu jubileju
Otrdiena, 7. marts, 2023 15:04

Jaunogres vidusskola atzīmē 50 gadu jubileju

ogresnovads.lv

Ceturtdien, 2. martā, Jaunogres vidusskolas pedagogi un darbinieki pulcējās skolas 50 gadu jubilejas pasākumā.

Ogres novada pašvaldības vārdā skolas kolektīvu sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte.

Sveicot klātesošos, G. Sīviņš uzsvēra, ka pedagogi un skolēni ir novada vērtība. “Mēs  lepojamies ar katru pedagogu, jūsu darbu neatkarīgi no bērnu tautības. Tikai visi kopā spēsim sniegt to, kas viņiem vajadzīgs. Padies par lielo darbu, ko 50 gadu garumā esat ieguldījuši Ogres novada izglītībā un jauniešu izaugsmē. Novēlu saglabāt un turpināt tradīcijas, būt lepniem ar savu skolu, skolēniem un absolventiem. Neatkarīgi no izglītības sistēmas izmaiņām valstī, nešaubos, ka spēsiet arī turpmāk nodrošināt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu, cienot valsts vērtības.” Viņš sveica klātesošos arī domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa vārdā, kurš šobrīd atrodas Ukrainā.

“1972. gada 1. septembrī toreizējais skolas direktors Aleksandrs Grišins svinīgi atvēra Jaunogres vidusskolas durvis tās pirmajiem skolēniem. Kopš tā laika šo skolu ir absolvējuši vairāki tūkstoši izglītojamo. Viņu vidū ir daudz zelta un sudraba medaļu ieguvēji, novada un valsts olimpiāžu laureāti, izcili sportisti un jauki, gudri cilvēki.  Daudzi no absolventiem atveduši uz šo skolu mācīties arī savus bērnus un mazbērnus. Katrs trešais pedagogs, kurš šobrīd strādā Jaunogres vidusskolā, ir absolvējis šo skolu. Šis lielās saimes un ģimenes gars ir Jaunogres vidusskolas neatņemama sastāvdaļa,” norādīja Jaunogres vidusskolas direktors Aleksandrs Horuženko. Viņš pateicās pedagogiem par viņu sirsnīgumu, prasīgumu, dzīvespriecīgumu, daudzpusību, kas liecina par lielu, radošu un spēcīgu komandu. “Skolai ir viss, lai dotos uz priekšu nākamajos 50 gados – mūsdienīga darba vide, kompetenta, atbalstoša kolēģu un vadības komanda, un mūsu vislielākā bagātība – absolventi, kas mīl savu skolu, Ogres pilsētu un Latviju.”

Vairāki pedagogi un tehniskie darbinieki skolas jubilejā saņēma novada pašvaldības Atzinības rakstus. 

Par ilggadēja kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un vadīšanu, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā un izglītības projektu vadīšanā pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Jaunogres vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā Vija Ziemele un Iveta Strode. Direktora vietniecei izglītības jomā Irinai Aleksandrenkovai pašvaldības Atzinības raksts piešķirts par ilggadēja kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un vadīšanu, atbalsta personāla darba organizēšanu un vadīšanu, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, savukārt direktora vietniecei audzināšanas darbā Annai Šakurovai – par kvalitatīva audzināšanas darba organizēšanu un vadīšanu, par godprātīgu pienākumu veikšanu, organizējot un vadot Skolēnu pašpārvaldes darbu.  

Skolotājai Nataļjai Gavrilovai pašvaldības Atzinības raksts piešķirts par radošām, inovatīvām darba formām un patiesu ieinteresētību, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam skolā, savukārt Rimmai Ivančenko un Inārai Smirnovai – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā un skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos.

Par ilggadēju profesionālu pedagoģisko darbu, ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem novada pašvaldības Atzinības rakstu skolas jubilejas reizē saņēma Irina Kuzmiča, Lidija Strelkova un Ludmila Karasjova; par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu, atbalsta sniegšanu skolēniem, skolēnu motivēšanu un sagatavošanu mācību olimpiādēm un Jaunogres vidusskolas prestiža celšanu pašvaldības Atzinības raksts piešķirts Annai Roddatei, Argentinai Grigorjanai un Irinai Jedušai.

Par radošām, inovatīvām darba formām un patiesu ieinteresētību, atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam pašvaldības Atzinības rakstu saņēma skolotājas Olga Trofimova un Aija Paškovica.

Izglītības iestādes darbu nodrošina ne tikai tās vadība un pedagogi. Roku rokā ar mācību procesu rit saimnieciskie darbi, gādājot par vides kvalitāti ikkatrā skolas telpā un skolas apkārtējā teritorijā. Jaunogres vidusskolā to nodrošina Raisa Bespaļčika, Alisa Lazareva un Gunārs Strods – viņi pašvaldības Atzinības rakstu saņēma par ilggadēju, godprātīgu, radošu un kvalitatīvu darbu skolas vides sakopšanā un saglabāšanā, savukārt skolas direktora vietniece saimnieciskajā darbā Alisa Poluhina – par ilggadēju, godprātīgu, radošu un kvalitatīvu darbu Jaunogres vidusskolas vides sakopšanas un saglabāšanas darba organizēšanā un vadīšanā.

Katrā iestādē ir svarīgi, lai visa dokumentācija būtu sakārtota, un par to Jaunogres vidusskolā 30 gadu garumā rūpējas kancelejas vadītāja Lidija Smirnova – skolas jubilejā viņa saņēma pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un kvalitatīvu darbu skolas obligātās dokumentācijas aprites nodrošināšanā.

Visus klātesošos sveica arī Jaunogres vidusskolas skolēni un skolotāju koris.

Fotogalerija šeit: