Ceturtdiena, 25.07.2024 07:31
Jēkabs, Žaklīna
Pirmdiena, 23. oktobris, 2023 09:59

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” solis pretim izaugsmei

Biedrība “Talantu kalve” valdes priekšsēdētāja Iveta Žugre
Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” solis pretim izaugsmei
Unsplash.com
Pirmdiena, 23. oktobris, 2023 09:59

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” solis pretim izaugsmei

Biedrība “Talantu kalve” valdes priekšsēdētāja Iveta Žugre

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” laika posmā no 2022.gada augusta līdz 2023.gada septembrim īstenoja kapacitātes stiprināšanas projektu “START UP 1.0”. Projekta mērķis bija  spert nozīmīgu soli biedrības attīstībā, lai kļūtu par vadošo organizāciju Ogres novadā jaunatnes jomā, veicinot jauniešu līdzdalību un interešu aizstāvību darbības teritorijā. Projekta ietvaros tika veicināta biedrības stratēģiskā attīstība, atpazīstamība, loma un ietekme darbības teritorijā, sekmēta finansiālā neatkarība un biedrības attīstība ilgtermiņā. 

Uzsākot projekta īstenošanu, notika biedrības cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana. Biedrības valdes locekļi kopā ar 7 jauniešu līderiem piedalījās 2,5 dienu apmācībās ar nolūku padziļināt savstarpējo iepazīšanos, saliedēties, apzināties katra stiprās puses un katra iesaisti biedrības ikdienas darbā. Tādējādi pēc apmācību treniņa ne tikai tika vairots komandas “gars”, bet arī tika palielināta dalībnieku iniciatīva un proaktīva darbība virzībā uz biedrības nākotnes mērķiem. Secīgi notika biedrības stratēģijas izstrāde: fokusa grupā ar mērķauditoriju tika noskaidrotas jauniešu vēlmes un vajadzības, kas ņemtas vērā nospraužot biedrības attīstības pieturas punktus. Stratēģijas ieviešana ir ļāvusi noteikt konkrētus darbības vizienus, attīstību un nodrošina mērķtiecīgu biedrības darbību. Līdz ar stratēģijas un darbības rīcības plāna izstrādi, biedrības darbībā ir ieviesta un praktizēta Monitoring and Evaluation (M&E) pieeja. Uzlabojot vadības procesus, ir panākta skaidrāka pārliecība par biedrības nākotnes redzējumu un virzību uz to. Sadarbībā ar profesionālu zīmolvedi biedrība izstrādāja savu zīmolu, ieviesa komunikācijas plānu un apguva sociālo tīklu izmantošanas iemaņas efektīvai komunikācijai ar mērķauditorijām. Projekta ietvaros biedrība organizēja vairākus finanšu piesaistes pasākumus: sākot ar mērķtiecīga satura izveidi sociālajos medijos par ziedojumu piesaistes mērķi- mentoringu, un beidzot ar neliela apmēra finanšu kampaņām, organizējot  labdarības viktorīnu un labdarības bingo. Biedrības atpazīstamības veidošanai tika radīti vizuālie materiāli: personalizēts apģērbs, baneris, buklets un 4 video materiāli par biedrības darbības misiju, vērtībām, iesaistītajām personām un darbības virzieniem.

Visbeidzot gada garumā esam strādājuši pie jauna darbības virziena - jauniešu mentoringa – ieviešanas. Pilotējot mentorprogrammu, tika apmācīti 6 mentori un veikts potenciālā darbības virziena izvērtējums, atzīstot to par atbilstošu gan biedrības darbībai, gan mērķauditorijas vajadzībai. Projekta ietvaros tika īstenota iniciatīva un 3 mentori šī gada augustā devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju, lai pie sadarbības partnera Catalysts iepazītu darba pieredzi un veiktos pētījumus mentoringa jomā, kā arī apgūtu un aizgūtu jaunas darba metodes un pieejas darbā ar jauniešu mentorēšanu. Iegūtas vērtīgas atziņas un labās prakses paņēmieni, ko ieviest darbības virziena attīstībā.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Iveta Žugre par paveikto: “Soli pa solim virzoties cauri projekta aktivitātēm, ir daudz domāts, diskutēts un darīts, lai veidotu to nākotnes bildi, ko skaidri esam iezīmējuši mūsu stratēģijā. Jau šobrīd varam teikt, ka esam jauniešu organizācija- platforma, kas rada vidi un dod iespējas jauniešiem apgūt jaunas zināšanas un iemaņas ārpus formālās izglītības, attīstīt pašizaugsmi, veicināt iniciatīvu, veidojot saturu aktivitātēm, kas balstītas uz jauniešu vēlmēm un vajadzībāmBiedrība ir atvērta, atpazīstama, ar izcilu reputāciju organizācija, kuras attīstībā un darbībā ir liela loma organizācijas kodolam: valdei un jauniešu līderiem- motivētai brīvprātīgo jauniešu komandai, kas rada mērķa grupām savā brīvajā laikā iespēju pašrealizēties un būt kopā. Biedrība darbojas, lai radītu labāku pasauli, un palīdz jauniešiem kļūt par sevis labākiem “ES”, savā darbībā veicina savstarpēju mijiedarību, zaļo dzīvesveidu, augšanu, degsmi veidot perspektīvu, pieņemšanu, savas iekšējās pasaules paplašināšanu un tās darbību raksturo atvērta vide, skaidrība, izteikts redzējums. Ar gandarījumu varu teikt, ka mums ir izdevies spert milzīgu soli pretim izaugsmei: ne tikai biedrības procesi ir sakārtoti, bet arī biedrības darbībā iesaistītās personas ir ieguvušas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts ir pavēris durvis daudzām jaunām sadarbībām: ir izveidojies jauniešu līderu kodols, kur katrs no jauniešiem veic kādu uzdevumu biedrības ikdienā. Tāpat ir uzsāktas sarunas ar pašvaldības iestādēm un skolām par mentoringa pakalpojuma nodrošināšanu. Atpazīstamības pasākumu kopums, tostarp – zīmola ieviešana, ir padarījusi mūs redzamākus ne tikai Ogres novadā, bet plašākā mērogā. Ar pārliecību varu teikt, ka mūsu redzamība atspoguļojas ne tikai zīmola krāsās, bet arī ļoti vērtīgā saturā, ko radām jauniešu izaugsmei. Veicinot atpazīstamību, palielinājusies mūsu loma un ietekme darbības teritorijā, kas nozīmē biedrības attīstību ilgtermiņā.”