Pirmdiena, 17.06.2024 17:54
Artis, Artūrs
Trešdiena, 21. septembris, 2022 10:34

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi uzsākuši jauno darba cēlienu

ogresnovads.lv
Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi uzsākuši jauno darba cēlienu
Trešdiena, 21. septembris, 2022 10:34

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi uzsākuši jauno darba cēlienu

ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvaldes (ONIP) izglītības metodiķu komandas darbs, gatavojoties jaunajam mācību gadam, sācies augustā ar lielu sparu, enerģiju un entuziasmu.

Vēlam visiem pedagogiem, lai vasarā uzkrātie spēki un saules enerģija tiek glabāta rūpīgi un tērēta apdomīgi, lai veselības un spēka pietiek pašiem un nepietrūkst sirdssiltuma, ko dot apkārtējiem.

Metodiķu pirmais uzdevums, kā vienu no prioritātēm uzsverot sadarbību, ir izstrādāt ONIP metodiķu atbalsta piedāvājumu 2022./2023.m.g. Atbalsta piedāvājuma mērķis ir iedrošināt izglītības iestādes sadarboties ar metodiķiem, piedāvājot iespējamās aktuālās tēmas un sadarbības formas. Izglītības metodiķa atbalstu un konsultāciju var saņemt jebkurš pedagogs, sazinoties ar metodiķi individuāli. Esam atvērti idejām un ierosinājumiem. Informācijai par plānotajiem semināriem, aicinām sekot līdzi ONIP pasākumu kalendārā www.ogresnovads.lv NOVADS/ Izglītība / Pasākumi / Pasākumu kalendārs &ctz=Europe/Riga">šeit:

Izglītības metodiķu kontaktinformāciju un “ONIP Izglītības metodiķu atbalsta piedāvājumu 2022./2023.m.g.” var atrast Izglītības pārvaldes mājaslapā www.onizglitiba.lv sadaļā pedagogiem/ metodiskais atbalsts.

Raksta turpinājumā par to, kādi pasākumi notikuši mācību jomās.

Izglītības metodiķe sākumskolā Ilze Ušpele vadīja seminārus klātienē atbilstoši skolu izteiktajām vēlmēm un vajadzībām, 15. augustā ļoti produktīvi darbojoties Ogres Centra pamatskolā un 16. augustā tiekoties ar pedagogiem Ķeipenes pamatskolā. Par visām jomas aktualitātēm Ogres novada sākumskolas skolotājiem plānoti semināri oktobra sākumā pa klašu grupām.

Profesionālās pilnveides kursus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas 20 teātra mākslas skolotājiem 18. augustā OCB organizēja jomas metodiķe Inga Blumfelde. Bibliotēkas mācību klasē, grāmatas “Teātra māksla 7.-9.klasei” autores Ingas Liepnieces lekcijā skolotāji guva interesantas un radošas idejas, apguva uzdevumus un vingrinājumus teātra mākslā, paplašinot un pilnveidojot praktiskās iemaņas mācību priekšmeta metodikā.

22.augustā 23 Ogres novadadatorikas skolotājipiedalījās profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos “Videomateriālu veidošana un rediģēšana”, saņemot apliecības. Jomas metodiķe Oksana Grimaļuka – Nazarova uzsver, ka skolotāji priecājušies ne tikai par jaunajām zināšanām, bet patiesi izbaudījuši kopā būšanas prieku. Kursus vadīja ļoti atraktīvs lektors Aleksandrs Ļubinskis no Cēsu digitālā centra, akcentējot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas.

Valodu jomas izglītības metodiķe Maija Vilnīte informē, ka krievu valodas skolotājiem kursos bijusi iespēja uzklausīt vairāku grāmatu līdzautori Marinu Jefremovu, kura dalījās praktiskos padomos, kā izmantot viņas mācību materiālus. Pati Maija Vilnīte kopā ar OVĢ direktora vietnieci IT jautājumos Viktoriju Gailišu vadīja praktiskas apmācības pedagogiem par Google Vietnes izmantošanu mūsdienīga mācību procesa īstenošanai.

22.augustā OCB tikās 30 novadalatviešu valodas un literatūras skolotāji, lai gūtu uzmundrinājumu un iedvesmu jaunajam mācību gadam. Jomas metodiķeSanta Mežvēvere iepazīstināja kolēģus ar aktualitātēm. Skolotāji iepazinās ar bibliotekāru sagatavoto piedāvājumu skolām. Tikšanās bija abpusēji vērtīga, jo arī bibliotēkas darbiniekiem tika izteikti vairāki ierosinājumu un idejas, kā atbalstīt pedagogus mācību procesā.

Ogres novada sporta un veselības mācību jomas skolotājiem 23. augustā notika tikšanās ar jomas metodiķi Inesi Auziņu. Tika pārrunātas jomas aktualitātes, plānoti skolu sporta pasākumi, diskutēts par tālāko sadarbību. Noslēgumā visi piedalījās fiziskā aktivitātē, kurā metodiķe piedāvāja metodiskus vingrinājumus volejbola spēles apgūšanai. Arī turpmāk Ogres novada sporta skolotājiem tiek plānota šāda sanāksmju forma – aktualitātes, teorija un praktiskā darbība.

24. augustā OCB notika pieredzes apmaiņas seminārs dizaina un tehnoloģiju skolotājiem. Semināru organizēja jomas metodiķe Jolanta Zarāne. Pedagogi pārrunāja un dalījās idejās par jaunā satura ieviešanu 6. un 9. klasēs. Jomas pedagogiem satraukumu rada vīriešu dizaina un tehnoloģiju skolotāju trūkums un nepilnīgais tehniskais nodrošinājums tehnoloģiju kabinetos, lai kvalitatīvi īstenotu mācību saturu pēc kompetenču pieejas.

ONIP metodiķe speciālajā izglītībā Daira Kristapsone 24. augustā bija uzaicinājusi novada speciālās pedagoģes uz semināru Ogres 1. vidusskolā. Semināra dalībniecēm bija iespēja iepazīties ar jaunāko literatūru speciālās izglītības jomā,  pārrunāt dokumentācijas un metodisko materiālu krātuves izmantošanas un papildināšanas jautājumus. Tikšanās draudzīgā atmosfēra likusi secināt, ka šādas tikšanās ir ļoti nepieciešamas, lai veidotu speciālistu metodisko kopienu, šādi semināri varētu notikt arī citās Ogres novada izglītības iestādēs.

Atbalsta jomas (izglītības psiholoģijas) izglītības metodiķe Renāte Ločmele, atsaucoties Ogres Centra pamatskolas aicinājumam, 25. augustā vadīja semināru pedagogiem “Izglītības psihologa ieteikumu praktiskā īstenošana mācību procesā”. 29. augustā Ogresgala pamatskolā Renāte Ločmele vadīja semināru “Pozitīva mijiedarbība – veiksmīgas iekļaušanās pamatnoteikums”. Pedagogu aktīvā iesaiste, jautājumu uzdošana iedziļinoties, kalpos par pamatu turpmākajai sadarbībai.  

Individuālas konsultācijas izglītības metodiķei pirmsskolā Vitai Kravalei ir bijušas būtiska ikdienas sastāvdaļa vasaras periodā. Konsultācijas arvien vairāk izmanto gan PII vadības komandas pārstāvji, gan pedagogi. Vasara Ogres PII pagājusi jaunas tiešsaistes sistēmas ELIIS ieviešanā, kas sniegs inovatīvus digitālus risinājumus PII mācību darba organizēšanā.

Metodiķi ir atvērti sadarbībai, rīkojot seminārus gan attālināti, gan klātienē – izglītības iestādēs vai ārpus tām. Jāpiemin, ka ļoti veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Ogres Centrālo bibliotēku. Liels paldies OCB kolektīvam par atsaucību, ieinteresētību un vienmēr laipno sagaidīšanu. Tikšanās OCB parasti sākas ar ekskursiju vienā no skaistākajām, viedākajām, modernākajām un izaugsmi rosinošākajām ēkām Latvijā. Otrs lielais paldies no metodiķiem Ogres Valsts ģimnāzijai un direktores vietniecei metodiskajā darbā Maijai Vilnītei par viesmīlību, palīdzību un atbalstu profesionālās pilnveides kursu organizēšanā. OVĢ pedagogu profesionālās pilnveides nedēļas “Izzini iespējas” ietvaros piedalījās un apliecības saņēma 96 pedagogi.