Otrdiena, 21.05.2024 14:19
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 11. aprīlis, 2024 09:34

Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu vizīte Ogresgala pamatskolā

Informāciju sagatavoja Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa
Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu vizīte Ogresgala pamatskolā
Ceturtdiena, 11. aprīlis, 2024 09:34

Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu vizīte Ogresgala pamatskolā

Informāciju sagatavoja Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa

2024. gada 21. martā Ogresgala pamatskolā viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu komanda, lai vērotu mācību priekšmetu stundas dažādās mācību jomās un tiktos ar atbalsta speciālistiem. Metodiķu vizītes mērķis bija vērot mācību stundu kvalitāti un atbilstoši konstatētajam sniegt ieteikumos un atbalstu pedagogiem.

Ogresgala pamatskolas 2023./2024. gada prioritātes mācību jomā ir Kvalitatīvas mācību stundas īstenošana, kas ietver šādus kvalitatīvos sasniedzamos rezultātus:

 • izglītības iestādē īstenots sadarbības grupu koncepts, iesaistot vismaz 80% pedagogu;
 • katrā mācību stundā tiek formulēts mācību stundas sasniedzamais rezultāts un izglītojamajiem tiek sniegta atgriezeniskā saite;
 • mācību stundās tiek attīstīti izglītojamo talanti, izglītojamajiem piedāvājot augstākas grūtības uzdevumus, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes, tiek ievērots laika menedžments;
 • skolas vērtību - drošība, atbildība, sadarbība, piederība iedzīvināšana mācību un audzināšanas darbā;
 • atbalsta sistēmas izglītojamajiem pilnveide.

Ogresgala pamatskola ikdienas darbā cenšas īstenot šo prioritāšu iedzīvināšanu un sasniegšanu un tāpēc skolas administrācijai ir svarīgi, vai šīs skolas darba prioritātes atklājas arī metodiķu vērotajās mācību stundās.

Pie katra pedagoga tika vērotas 3 mācību stundas. Pēc stundu vērošanas izglītības pārvaldes metodiķi sniedza atgriezenisko saiti par katru vēroto stundu pedagogam un skolas administrācijai.

Ogresgala pamatskolas vadības komanda izanalizēja metodiķu pamanītas “stiprās  puses” un ieteikumus, veica apkopojumu un vēlreiz skolotāju sanāksmē rūpīgi izanalizēja un izstrādāja soļus mācību procesa pilnveidei, izmantojot Deminga apļa principu – plāno, dari, pārbaudi, rīkojies.

Šāda veida vizītes ir vērtīgas, jo:

 • ļauj gūt savstarpējo pieredzi un dalīšanos jaunās idejās;
 • dod  apstiprinājumu skolu vadībai un pedagogiem, ka mācību process notiek atbilstoši kvalitatīvas mācību stundas  struktūrai, pielietojot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus;
 • svarīgi ir dzirdēt trešo personu vērtējumu un ieteikumus pedagogam;
 • ļauj celt pedagoga pašvērtējumu, dod apliecinājumu  pedagoga meistarībai;
 • dod iespēju pedagogam noskaidrot  interesējošo jautājumu;
 • dod iespēju pedagogam tikties individuāli ar metodiķi, lai konkretizētu sava darba virzību.

Paldies Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķiem par labajiem vārdiem un pozitīvo novērtējumu.

Kolāža ar attēliem no Ogresgala pamatskolas, kur viesojās izglītības metodiķu komanda