Svētdiena, 23.06.2024 17:48
Līga
Pirmdiena, 4. septembris, 2023 11:15

Ogres novada pašvaldība izsludina papildu pieteikšanos pedagoģijas studentu stipendijai

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība izsludina papildu pieteikšanos pedagoģijas studentu stipendijai
Pirmdiena, 4. septembris, 2023 11:15

Ogres novada pašvaldība izsludina papildu pieteikšanos pedagoģijas studentu stipendijai

Ogresnovads.lv

Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, Ogres novada pašvaldība jau otro gadu plāno atbalstu jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. To nosaka Ogres novada pašvaldības 2023. gada 15.jūnija saistošie noteikumi Nr. 15/2023 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām pedagoģijas studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada izglītības iestādēs. Stipendijas piešķirs gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzētajā apjomā. 2023./2024. mācību gadā konkursa kārtībā stipendijas tiks piešķirtas 5 studējošiem uz visu studiju programmas apguves laiku, ievērojot saistošo noteikumu prasības.

Stipendijas var saņemt profesionālajās studiju programmās un bakalaura studiju programmās studējošie, kuri pilna laika klātienē apgūst studiju programmas, kurās iegūst pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, un pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ne mazāk kā divus gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina kvalifikācijas ieguvi.

Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

imatrikulēts studiju programmā;

no studiju 1. kursa 2. semestra studējošajam nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu un sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums par iepriekšējo studiju semestri nav zemāks par 7 ballēm;

pēc augstskolas absolvēšanas stipendijas saņēmējs apņemas turpmākos 2 gadus pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves vai 3 gadus pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ieguves strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm.

Stipendiju prioritāri piešķirs studējošajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kurš ir ieguvis vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm, secīgi ievērojot šādas prioritātes:

augstāks sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums;

studējošais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

studējošā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).

Stipendijai var pieteikties arī studējošie, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ogres novada administratīvajā teritorijā, bet prioritāte būs tiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kuri ir ieguvuši vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm.

Lai pieteiktos stipendijai, Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums stipendijas saņemšanai (veidlapa pielikumā) un izziņa no augstskolas par studijām, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri vai 1. kursa 1. semestrī studējošajiem vidējās izglītības iestādes sekmju izrakstu.

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 25.septembrim – elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese vai Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001.

Ogres novada pašvaldība atbalsta arī pedagogus, kuri uzsākuši darbu kādā no pašvaldības izglītības iestādēm un kuri studē nepilna laika klātienes vai neklātienes augstākās izglītības programmās, nodrošinot kompensāciju mācību izdevumu segšanai. Ogres novada izglītības iestādes pedagogam ir iespēja saņemt kompensāciju par mācību izdevumiem līdz 70 procentu apmērā no gada mācību maksas, ja pedagogs iegūst nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju matemātikas mācību jomā, dabaszinātņu mācību jomā, tehnoloģiju mācību jomā vai citās mācību un izglītojamo atbalsta jomās, ko, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu, ir atbalstījusi Ogres novada Izglītības pārvalde.

https://www.ogresnovads.lv/lv/media/138042/download?attachment