Pirmdiena, 24.06.2024 05:46
Jānis
Pirmdiena, 12. jūnijs, 2023 14:57

Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie aicināti pieteikties sociālajai stipendijai

Ogres novada Izglītības pārvalde
Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie aicināti pieteikties sociālajai stipendijai
Unsplash.com
Pirmdiena, 12. jūnijs, 2023 14:57

Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie aicināti pieteikties sociālajai stipendijai

Ogres novada Izglītības pārvalde

2023. gada 1. jūnijā stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 30. marta iekšējie noteikumi Nr.5/2023 “Par sociālo stipendiju Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”. 2022./ 2023. mācību gadā stipendiju saņēma 10 vispārējās vidējās izglītības izglītojamie, 2023./ 2024. gadā finansējums paredzēts 12 stipendijām.
Sociālo stipendiju piešķir Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvā teritorijā un kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
izglītojamā mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā, ko apliecina Ogres Sociālais dienests;
izglītojamā mājsaimniecības sociālā situācija var tikt uzskatīta par apgrūtinātiem apstākļiem iekļauties un veiksmīgi izglītoties vispārējās izglītības iestādēs, ko apliecina Ogres novada Sociālais dienests.
Stipendiju varēs saņemt izglītojamais, ja sekmīgi apguvis izglītības programmu (vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm, nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā vai kursā, kā arī nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ko apliecina izglītības iestāde). Papildu nosacījums izglītojamajam, kurš uzsāks mācības 11. vai 12. klasē, – vasarā vai iepriekšējā mācību gadā ne mazāk kā divas nedēļas ir bijis nodarbināts kādā iestādē vai uzņēmumā vai veicis brīvprātīgo darbu, ko apliecinājis darba devējs.NOTEIKUMI “PAR SOCIĀLO STIPENDIJU OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMAJIEM”Stipendija tiks piešķirta konkursa kārtībā 100 euro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā.
Pieteikšanās sociālajai stipendijai laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 1. augustam. Pieteikšanās anketa ir pieejama pielikumā un Ogres novada Izglītības pārvaldē.Pieteikšanās anketu un izglītības iestādes apliecinājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu , vai papīra formātā Ogres novada Izglītības pārvaldē (Brīvības ielā 11, Ogrē).